Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 931/UBND-TH 28/04/2020 V/v Ứng dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến
2 928/UBND-TB 28/04/2020 THÔNG BÁO Về việc trực trong các ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2020
3 923/BC-UBND 28/04/2020 BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện các Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các chính sách giai đoạn 2021-2025
4 922/UBND-KTHT 28/04/2020 V/v Triển khai thực hiện quy định lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định 17
5 918/UBND-TC 28/04/2020 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 87/2018 của HĐND tỉnh
6 916/UBND-TN 28/04/2020 V/v góp ý Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
7 913/UBND-NN 28/04/2020 V/v Thực hiện đợt vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi
8 930/UBND-TH 28/04/2020 V/v Thực hiện ký số và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử
9 917/UBND-TN 28/04/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh
10 919/UBND-TH 27/04/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
11 912/UBND-KTHT 27/04/2020 V/v Báo cáo số liệu phục vụ tổng kết thực hiện Đề án 1961
12 910/UBND-NV 27/04/2020 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
13 909/UBND-NV 27/04/2020 V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ đối với Trưởng Công an và Công an viên cấp xã
14 915/UBND-YT 27/04/2020 V/v góp ý tham mưu bổ sung, điều chỉnh nội dung Văn bản số 2578/UBND-VX1 ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh
15 905/UBND-VH 24/04/2020 V/v chỉ đạo công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, 5
16 904/UBND-TH 24/04/2020 V/v đôn đốc thực hiện Thông báo số 17 - TB/BCĐ của Thường trực BCĐ COVID - 19 tỉnh, Văn bản số 2578 /UBND-VX1 của UBND tỉnh
17 903/UBND-TC 24/04/2020 V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020, đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
18 902/UBND-TC 24/04/2020 V/v rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân tái định cư thủy lợi, thủy điện
19 898/UBND-TH 24/04/2020 Về việc tổ chức trực và báo cáo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5
20 897/UBND-NV 24/04/2020 V/v rà soát, đối chiếu tên đơn vị hành chính cấp xã
21 887/UBND-TNMT 24/04/2020 V/v báo cáo đề xuất mạng lưới Trạm quan trắc tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
22 80/VBK 24/04/2020 KẾ HOẠCH Triển khai phun hóa chất khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học trước khi học sinh đi học trở lại trên địa bàn huyện Người ký:
23 51/BCĐ-NTM 24/04/2020 Giấy mới thẩm tra huyện NTM
24 2570/QĐ-UBND 24/04/2020 QĐ v/v thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
25 901/UBND-KTHT 24/04/2020 V/v tăng cương công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện Quý II năm 2020
26 896/UBND-VHTT 23/04/2020 V/v thông tin Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt.
27 888/UBND-KTHT 23/04/2020 V/v Ban hành Quy chế quản lý cửa hàng, gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2022.
28 885/UBND-TC 23/04/2020 V/v báo cáo rà soát, tổng hợp đánh giá các dự án hạ tầng nuôi trồng thủy sản tập trung được ngân sách nhà nước đầu tư giai đoạn năm 1999 đến nay
29 877/UBND-KTHT 23/04/2020 V/v đôn đốc thực hiện làm đường GTNT-GTNĐ, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2020
30 874/UBND-KTHT 23/04/2020 V/v báo cáo tổng hợp lấy ý kiến cộng đồng Khu dân cư điều chỉnh quy hoạch Khu nhà ở trường Hoàng Xuân Hãn cũ
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH