Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Danh bạ Điện thoại và Email

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Tiến Tuấn Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT
2 Nguyễn Thị Hào Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912487972
3 Nghiêm Sỹ Đông Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912488261
4 Trần Xuân Thạch Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0915441866
5 Nguyễn Trọng Thể Phó Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0912750468
6 Trần Cao Cường Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0974 883 888
7 Trần Cao Lương Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982265030
8 Nguyễn Thị Hòa Trưởng Phòng Phòng Y tế 0944.068.553
9 Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên Phòng Y tế 0915.330.727
10 Đinh Thị Thúy Ngân Chuyên viên Phòng Y tế 0916.730.838