Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Danh bạ Điện thoại và Email

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Cao Lương Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982265030
2 Nguyễn Thị Hòa Trưởng Phòng Phòng Y tế 0944.068.553
3 Trần Cao Cường Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0974 883 888
4 Đinh Thị Thúy Ngân Chuyên viên Phòng Y tế 0916.730.838
5 Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên Phòng Y tế 0915.330.727
6 Trần Xuân Thạch Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0915441866
7 Nguyễn Trọng Thể Phó Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0912750468
8 Nghiêm Sỹ Đông Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912488261
9 Nguyễn Thị Hào Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912487972
10 Nguyễn Tiến Tuấn Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT