Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v Góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 142 - Từ ngày : 13/03/2020
- Đến ngày : 13/03/2020

2 GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG HUYỆN NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH - Từ ngày : 04/02/2020
- Đến ngày : 25/02/2020

3 BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍHUYỆN NÔNG THÔN MỚI HUYỆN ĐỨC THỌ, TỈNH HÀ TĨNH - Từ ngày : 04/02/2020
- Đến ngày : 25/02/2020

4 V/v Góp ý dự thảo quy định quản lý vận hành, sử dụng đê La Giang và các công trình trên đê - Từ ngày : 09/10/2019
- Đến ngày : 09/10/2019

5 V/v lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

6 V/v Góp vào dự thảo Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019 - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

7 V/v Góp ý dự thảo quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

8 V/v góp ý nội dung điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

9 V/v Góp ý TTHC nội vụ - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

10 V/v góp ý Dự thảo chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH