Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Góp ý dự thảo văn bản

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v Góp ý dự thảo quy định quản lý vận hành, sử dụng đê La Giang và các công trình trên đê - Từ ngày : 09/10/2019
- Đến ngày : 09/10/2019

2 V/v lấy ý kiến góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

3 V/v Góp vào dự thảo Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019 - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

4 V/v Góp ý dự thảo quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

5 V/v góp ý nội dung điều tra cơ sở hành chính năm 2021 - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

6 V/v Góp ý TTHC nội vụ - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

7 V/v góp ý Dự thảo chính sách hỗ trợ trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

8 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành bộ tiêu chí CCHC - Từ ngày : 21/08/2019
- Đến ngày : 21/08/2019

9 V/v góp ý Đề án phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới Hà Tĩnh đến năm 2025 - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

10 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP - Từ ngày : 30/07/2019
- Đến ngày : 30/07/2019

  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH