Từ ngày : 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

  • Thứ 2 Ngày 19/08/2019

  • Thứ 3 Ngày 20/08/2019

  • Thứ 4 Ngày 21/08/2019

  • Thứ 5 Ngày 22/08/2019

  • Thứ 6 Ngày 23/08/2019

  • Thứ 7 Ngày 24/08/2019

  • Chủ nhật Ngày 25/08/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 24-08-2019