Từ ngày : 17/06/2019 đến ngày 23/06/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

  • Thứ 2 Ngày 17/06/2019

  • Thứ 3 Ngày 18/06/2019

  • Thứ 4 Ngày 19/06/2019

  • Thứ 5 Ngày 20/06/2019

  • Thứ 6 Ngày 21/06/2019

  • Thứ 7 Ngày 22/06/2019

  • Chủ nhật Ngày 23/06/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 18-06-2019