Từ ngày : 25/01/2021 đến ngày 31/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

  • Thứ 2 Ngày 25/01/2021

  • Thứ 3 Ngày 26/01/2021

  • Thứ 4 Ngày 27/01/2021

  • Thứ 5 Ngày 28/01/2021

  • Thứ 6 Ngày 29/01/2021

  • Thứ 7 Ngày 30/01/2021

  • Chủ nhật Ngày 31/01/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ tư

Ngày 27-01-2021