Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Nghị quyếtSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 22/NQ-UBBC 28/05/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
2 16/NQ-UBBC 26/04/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
3 10/UBBC 23/02/2021 NGHỊ QUYẾT Về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện; danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử biểu HĐND huyện; danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử
4 29/HĐND 31/07/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Bùi La Nhân
5 28/HĐND 31/07/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND xã Tùng Ảnh
6 013/HĐND 10/06/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 - 2021
7 012/HĐND 08/06/2020 NQ phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Đức Lạng nhiệm kỳ 2016 - 2021
8 33/2016/NQ-HĐND 15/10/2018 NQ về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020
9 32/2016/NQ-HĐND 15/12/2016 NQ Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017 -2018
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH