Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Phòng Kinh tế - Hạ tầng

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Xuân Thạch Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0915441866
2 Nguyễn Trọng Thể Phó Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0912750468