Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Phòng NN&PTNT

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nghiêm Sỹ Đông Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912488261
2 Nguyễn Thị Hào Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912487972
3 Nguyễn Tiến Tuấn Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT