Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5063/QĐ-UBND 21/10/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định kết quả chỉ số CCHC đối với UBND các xã, thị trấn
2 5048/QĐ-UBND 16/10/2019 QĐ v/v phân bổ cây giống trồng phân tán, cây xanh bóng mát thuộc chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
3 4980/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước sửa đổi, bổ sung của các thôn thuộc xã Đức Lâm
4 4977/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước các thôn thuộc xã Đức Lập
5 4978/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước thuộc xã Đức La
6 4979/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước sửa đổi, bổ sung các thôn thuộc xã Yên Hồ
7 4973/QĐ-UBND 14/10/2019 QĐ v/v thành lập hội đồng tuyển dụng VC làm nhiệm vụ nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mần nom 2019
8 4448/QĐ-UBND 11/10/2019 QĐ v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra tổng thể việc giao đất trái thẩm quyền
9 4923/QĐ_UBND 07/10/2019 QĐ v/v thành lập đoàn nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết 123
10 4010/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước xã Đức Vĩnh
11 4012/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước xã Tân Hương
12 4013/QĐ-UBND 04/10/2019 V/v phê duyệt hương ước xã Trường Sơn
13 4014/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước xã Đức Dũng
14 4017/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước xã Đức Lạc
15 4016/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước xã Đức Lạng
16 4015/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước xã Đức An
17 4008/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ phê duyệt hương ước xã Đức Thanh
18 4009/QĐ-UBND 04/10/2019 QĐ v/v phê duyệt hương ước xã Đức Tùng
19 4446/QĐ-UBND 01/10/2019 QĐ v/v kiện toàn BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
20 4011/QĐ-UBND 10/04/2019 QĐ phê duyệt hương ước xã Liên Minh
21 770/QD/HU 16/01/2019 Quyết định 770-QĐ/HU
22 184/QĐ-UBND 15/01/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách CB, CC, VC làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện
23 5345 15/10/2018 QĐ v/v thành lập Đoàn tham gia hội thi "Tìm hiểu kiến thức về giáo dục và đời sống gia đình" tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
24 05/2017/QĐ-UBND 07/10/2018 QĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
25 691/QĐ-ttg 05/10/2018 QĐ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
26 1644 01/10/2018 Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đức Thọ
27 2781 20/09/2018 Sao QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng CSHT từ nguồn vốn Chương trình MTQGXD
28 1760/QĐ-TTg 11/11/2017 QĐ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
29 2542/QĐ-UBND 31/08/2017 QĐ về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH