Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 770/QD/HU 16/01/2019 Quyết định 770-QĐ/HU
2 184/QĐ-UBND 15/01/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách CB, CC, VC làm việc tại Trung tâm hành chính công huyện
3 5345 15/10/2018 QĐ v/v thành lập Đoàn tham gia hội thi "Tìm hiểu kiến thức về giáo dục và đời sống gia đình" tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
4 05/2017/QĐ-UBND 07/10/2018 QĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 691/QĐ-ttg 05/10/2018 QĐ ban hành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
6 1644 01/10/2018 Quyết định v/v ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký đất đai trong việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính lĩnh vực đất đai, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện Đức Thọ
7 2781 20/09/2018 Sao QĐ v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xây dựng CSHT từ nguồn vốn Chương trình MTQGXD
8 1760/QĐ-TTg 11/11/2017 QĐ Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
9 2542/QĐ-UBND 31/08/2017 QĐ về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH