ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

Cổng TTĐT Đăng nhập Lịch trực Lịch làm việc Home Loading...
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
STT BỘ PHẬN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
 • Đã hoàn thành
 • Đang xử lý
 • Chưa xử lý
1 Văn phòng UBND 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
2 Phòng Tư pháp 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
5 Phòng Tài nguyên - Môi trường 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
6 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
7 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
8 Phòng Văn hóa - Thông tin 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
9 Phòng Y tế 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
10 Phòng Nội vụ 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
11 Phòng Thanh tra 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
12 Hội chữ thập đỏ 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
13 Ban Quản lý dự án 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
14 Trung tâm Văn hóa - Truyền thông 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
15 Trung tâm ứng dụng 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
16 Trung tâm dân số 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
17 Phòng Giáo dục - Đào tạo 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
18 Trung tâm dạy nghề 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
19 Hội đồng nhân dân 0
0%
(0/0)
0%
(0/0)
0%
(0/0)
Xem chi tiết
 • Văn phòng UBND
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Tư pháp
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Tài chính - Kế hoạch
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Tài nguyên - Môi trường
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Văn hóa - Thông tin
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Y tế
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Nội vụ
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Thanh tra
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Hội chữ thập đỏ
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Ban Quản lý dự án
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm Văn hóa - Truyền thông
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm ứng dụng
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm dân số
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Phòng Giáo dục - Đào tạo
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Trung tâm dạy nghề
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết
 • Hội đồng nhân dân
 • - NV được giao: 0 nhiệm vụ
 • - Sắp hết hạn:
 • - Đã hoàn thành: 0%    ( 0/0 )
 • - Đang xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • - Chưa xử lý: 0%    ( 0/0 )
 • Xem chi tiết