Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn phòng HĐND&UBND huyện

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại
1 Trần Cao Lương Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982265030
2 Nghiêm Hoàng Tuấn Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0946035927