UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC LẠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /KH- UBND - VH

             Đức Lạng, ngày 14 tháng 3 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phát triển ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023

 

 
 

 

 

 

PHẦN I

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UBND XÃ.

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ luật công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề  án “Đưa Việt Nam thành nước mạnh về CNTT-TT”; Các văn bản chỉ đạo ứng dụng, phát triển CNTT của tỉnh như: Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Tĩnh định hướng đến năm 2020, Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 22/10/2010 của UBND tỉnh về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-1015, Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 18/4/2012 về việc xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015 và chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/2/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2025”. 

2. Hạ tầng công nghệ thông tin.

Hiện nay, UBND xã Đức Lạng đã xây dựng và đưa vào sử dụng mạng công nghệ thông tin wifi, hầu hết các thông tin kinh tế, các hoạt động chính trị, xã hội của cấp trên đều được khai thác có hiệu quả. Các ban, ngành đoàn thể cấp xã được trang bị máy tính và kết nối Internet.

3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước:

- Đến nay đã có 100% cán bộ công chức cấp xã biết sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản, sử dụng mạng máy tính để truy cập Internet tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ tác nghiệp.

- Trên 95 % các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo từ các cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể, các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức của xã được thực hiện qua hệ thống thư điện tử như hệ thống mail nội bộ, hồ sơ công việc Hệ thống các phần mềm ứng dụng và CSDL chuyên ngành phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý chuyên ngành đã được các  ban ngành, sử dụng như: Phần mềm quản lý kế Toán - Tài chính, phần mềm của ngành địa chính – xây dựng, Tư pháp văn hóa, văn phòng vv.

4. Hiện trạng về nguồn nhân lực CNTT:

- Đến nay đã có 100% CBCC xã sử dụng thành thạo máy vi tính và một số phần mềm liên quan phục vụ công việc. Tại UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT và có chuyên trách CNTT; Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế đó là ở đơn vị cán bộ chuyên trách về CNTT phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên hoạt động triển khai ứng dụng CNTT còn chưa có hiệu quả, bộ máy nhân lực CNTT ở xã chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của CNTT. Cần tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản trị mạng, tăng cường các chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nhận thức về CNTT cho CBCC cấp xã .

 

PHẦN II

I. MỤC TIÊU.

Tăng cường ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, từng bước thực hiện thành công Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn  2020-2025

 Tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh.

Khai thác mạng chuyên dụng của tỉnh, huyện tạo môi trường trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đoàn thể, ban ngành cấp trên với xã, bảo đảm truyền tải thông tin thông suốt, an toàn và thuận lợi, phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo xã.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Hạ tầng kỹ thuật:

- Nâng cấp mạng nội bộ của cơ quan (LAN), của mạng máy tính nhằm đảm bảo bảo 100% máy tính kết nối mạng internet và 1 máy của văn phòng HĐND – UBND , 1 máy của Văn phòng Đảng uỷ đảm bảo tiếp nhận các thông tin của Huyện uỷ, UBND huyện. Tất cả các máy tính đều đảm bảo quy trình an toàn bảo mật trên mạng bằng các giải pháp như: Cài đặt phần mềm diệt virus đảm bảo an toàn dữ liệu.

- mua sắm thay thế các  máy tính bị xuống cấp.

- Tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại các bộ phận chuyên môn.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước.

- Chỉ đạo cac đồng chí chuyên môn, các ban, ngành đoàn thể sử dụng trang thư điện tử qua hệ thống mail đảm bảo gửi, nhận thông tin theo chuyên ngành.

- Tiếp tục chuẩn hóa các quy trình, thủ tục hành chính, quy trình tác nghiệp, các biểu mẫu điện tử của cơ quan Nhà nước tạo tiền đề cho việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong hệ thống hành chính một cửa của cơ quan UBND xã.

Chú trọng công tác an toàn thông tin và lưu trữ lâu dài trên hệ thống mạng internet. .  

- Có phần mềm diệt virut bản quyền cho tất cả các máy tính trong hệ thống mạng LAN của xã.

- Tăng cường công tác tham mưu văn bản hướng dẫn ứng dụng CNTT và cân đối ngân sách phục vụ đối với ứng dụng CNTT trong UBND xã và các đoàn thể.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sử dụng thư điện tử thường xuyên cho công việc.

3. Nguồn nhân lực:

- Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ công chức xã nhất là đồng chí phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin theo quyết định của UBND xã.

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã về ứng dụng CNTT đảm bảo 100% cán bộ xã,  sử dụng thành thạo tin học văn phòng và cách sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi văn bản.

III. GIẢI PHÁP:

1. Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT đến cán bộ các cấp và đến người dân,

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trong xã hội về tác dụng, hiệu quả và tầm quan trọng của ứng dụng CNTT.

- Tổ chức tuyên truyền để mọi người dân biết và sử dụng CNTT cung cấp thông tin trên mạng.

2. Giải pháp tài chính:

- Đưa danh mục chi ngân sách cho CNTT vào dự toán chi thường xuyên của  UBND  xã, Dành kinh phí đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT.

3. Giải pháp công nghệ

- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN gắn chặt với công tác cải cách hành chính.

4. Giải pháp tổ chức.

- Phát huy vai trò cán bộ công chức thực hiện ứng dụng CNTT trong CQNN gắn với quá trình đánh giá về mức độ ứng dụng toàn diện về CNTT; về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính.

- Nâng cao hoạt động của ban chỉ đạo ứng dụng CNTT xã.

5. Môi trường chính sách.

- Xây dựng các chính sách, quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

6. Các giải pháp khác.

- Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng dụng và phát triển CNTT của Huyện nhằm ứng dụng có hiệu quả hơn trong công tác CNTT.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT tại UBND xã

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND xã, các bộ phận chuyên môn căn cứ nội dung của kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của phòng, ban chuyên môn và UBND xã Đức Lạng để xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 của từng bộ phận, cân đối ngân sách chung cho ứng dụng CNTT  trong cơ quan UBND xã, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ, ứng dụng CNTT theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, áp dụng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về CNTT trong thời kỳ mới.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
   21 người đã bình chọn
   Thống kê: 43.688
   Online: 57