Sớm đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung hệ thống lan can tuyến kênh Linh Cảm qua xã An Dũng, cố gắng hoàn thành trước tháng 9/2023.

Sớm đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung hệ thống lan can tuyến kênh Linh Cảm qua xã An Dũng, cố gắng hoàn thành trước tháng 9/2023.


Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.121.497
Trong năm: 1.420.314
Trong tháng: 174.316
Trong tuần: 54.397
Trong ngày: 638
Online: 147