Sớm đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung hệ thống lan can tuyến kênh Linh Cảm qua xã An Dũng, cố gắng hoàn thành trước tháng 9/2023.

Sớm đề xuất Bộ NN&PTNT bổ sung hệ thống lan can tuyến kênh Linh Cảm qua xã An Dũng, cố gắng hoàn thành trước tháng 9/2023.


Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 1.679.831
Trong năm: 1.335.669
Trong tháng: 101.788
Trong tuần: 32.618
Trong ngày: 7.696
Online: 66