Xã Quang Vĩnh_ Nhân dân phấn khởi hiến đất mở đường.

Xã Quang Vĩnh, hiến đất, mở đường.


Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.131.975
Trong năm: 1.424.562
Trong tháng: 178.233
Trong tuần: 54.151
Trong ngày: 5.710
Online: 73