ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC THANH

 

Số:  06  /KH-UBND-VH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

Đức Thanh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH

THÀNH LẬP CLB DÂN CA VÍ GIẶM XÃ ĐỨC THANH

         
          Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của UBND huyện Đức Thọ năm 2018;

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về tiêu chí số 16 (văn

hóa), UBND xã ban hành kế hoạch thành lập CLB dân ca ví giặm cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Giao lưu học hỏi, gìn giữ và phát triển phong trào hát dân ca trong mọi tầng lớp nhân dân để tiếp tục bảo tồn, phát huy những giá trị của các làn điệu dân ca, ví, giặm, xứ Nghệ

-  Tổ chức lễ ra mắt CLB dân ca ví giặm đạt kết quả, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Sinh hoạt CLB theo đúng định kỳ và theo các hình thức phù hợp
  II. Nội dung

Đối tượng tham gia: không phân biệt độ tuổi, nam, nữ, tôn giáo, dân tộc. Những người có sở thích và nhu cầu đều được tham gia CLB.

Nội dung và chương trình hoạt động: Câu lạc bộ sinh hoạt gồm sáng tác và hát dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh lời cổ và lời mới, chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Phương thức hoạt động: trên tinh thần tự nguyện tham gia, vận động đóng góp kinh phí.

- Thành lập CLB dân ca ví giặm có từ 19 thành viên trở lên.

Trong chương trình lễ ra mắt CLB dân ca ví giặm có 7 tiết mục dự kiến tháng 07/2018.

III. Tổ chức thực hiện

 1. Hội người cao tuổi

Vận động hội viên có năng khiếu tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 01 hội viên tham gia cho buổi lễ ra mắt.

 1. Hội Cựu chiến binh

Vận động hội viên có năng khiếu tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 02 hội viên tham gia cho buổi lễ ra mắt.

 1. Hội Liên hiệp PN xã

Vận động hội viên có năng khiếu tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 03 hội viên tham gia cho buổi lễ ra mắt.

 1. Hội Nông dân xã

Vận động hội viên có năng khiếu tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 03 hội viên tham gia cho buổi lễ ra mắt.

 1. Đoàn thanh niên xã

Vận động đoàn viên có năng khiếu tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 02 đoàn viên tham gia cho buổi lễ ra mắt.

 1. Trường THCS Thanh Dũng

Vận động tuyên truyền các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 01 cán bộ, giáo viên và 01 em học sinh.

Trong buổi lễ ra mắt đề nghị trường THCS Thanh Dũng có 02 tiết mục dân ca ví giặm tham gia.

 1. Trường tiểu học Đức Thanh

Vận động tuyên truyền các cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 01 cán bộ, giáo viên.

Trong buổi lễ ra mắt đề nghị trường có 02 tiết mục dân ca ví giặm tham gia.

 1. Trường Mầm non Đức Thanh

Vận động tuyên truyền các cán bộ, giáo viên tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 01 giáo viên tham gia.

 1. Công đoàn UBND xã

Vận động tuyên truyền các cán bộ, công chức tham gia vào CLB dân ca ví giặm. Bước đầu vận động 04 đoàn viên công đoàn tham gia.

Đề nghị Chủ tịch công đoàn, Các đoàn thể cấp xã, các trường học lập danh sách và đơn (có mẫu kèm theo) của các đối tượng tham gia về ban văn hóa xã trước ngày…../03/2018 để có kế hoạch họp CLB, kế hoạch cho lễ ra mắt đạt kết quả cao.

Trên đây là kế hoạch thành lập CLB dân ca ví giặm của UBND xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể có liên quan chấp hành nghiêm túc và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

 • Phòng văn hóa huyện (B/c);
 • BTV Đảng ủy (B/c);
 • Các đoàn thể cấp xã;
 • Các trường học trên địa bàn;
 • Công đoàn xã;
 • Lưu: VP/UBND

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Hải


 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.955
  Online: 58