ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC THANH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /KH-UBND

Đức Thanh,  ngày 12 tháng 3  năm 2018

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

 

 

          Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hànhchính;  Căn cứ vào thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn  về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 07/3/2018 của UBND huyện Đức Thọ về  về Hoạt động và Truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018;

 Uỷ ban nhân dân xã  xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

 1. Mục đích:

- Rà soát các thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC), nhóm TTHC đang thực hiện trên địa bàn xã nhằm kịp thời phát hiện, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thành phần hồ sơ rườm rà, thời hạn giải quyết dài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, các nhân khi thực hiện các TTHC, nhóm TTHC.

- Cập nhật, thống kê thủ tục TTHC, nhóm TTHC liên thông trên địa bàn xã nhằm thống kê số lượng thủ tục hành chính thực hiện liên thông đảm  bảo sự thống nhất, đồng bộ và thực hiện công bố, công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời.

2. Yêu cầu:

- Việc rà soát đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC phải đảm bảo tính khoa học, hoàn thành đúng thời gian quy định.

 - Đảm bảo tập trung các nguồn lực cho việc thực hiện rà soát đơn giản hóa TTHC.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cập nhật, thống kê, rà soát các TTHC, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành, lĩnh vực thuộc cấp xã được UBND tỉnh công bố, chú trọng một số thành phần hồ sơ rườm rà, không cần thiết hoặc thời gian giải quyết chưa hợp lý; đề xuất phương án đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các TTHC, nhóm TTHC; đồng thời rà soát, đánh giá lại các TTHC, nhóm TTHC nhằm xem xét việc cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết đối với một số TTHC, nhóm TTHC  phức tạp, cần có đủ thành phần hồ sơ và thời gian để các cơ quan, đơn vị xác minh, giải quyết.

2. Các TTHC, nhóm TTHC được rà soát, chuẩn hóa phải được công bố tại Phòng giao dịch một cửa UBND xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn Phòng UBND xã

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ rà soát TTHC, nhóm TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ vào thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 của Văn phòng Chính phủ  hướng dẫn  về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc rà soát, thực thi TTHC, nhóm TTHC tại các ban, ngành cấp xã, thị trấn trên địa bàn xã (trong Qúy I năm 2018).

- Đôn đốc các ban, ngành cấp xã; thực hiện rà soát theo đúng Kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã về tình hình thực hiện Kế hoạch của các ban, ngành để có biện pháp xử lý.

- Tổng hợp kết quả rà soát của các ban, ngành; xây dựng báo cáo kết quả rà soát TTHC, nhóm TTHC, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, sáng kiến cải cách TTHC, nhóm TTHC trình Chủ tịch UBND xã ký duyệt và báo cáo UBND huyện theo quy định.

2. Các ban, ngành cấp xã

- Kịp thời triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan.

- Tiến hành rà soát, báo cáo kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC theo ngành, lĩnh vực phụ trách.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

 Văn phòng HĐND-UBND xã tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện rà soát TTHC, nhóm TTHC của các ban, ngành; báo cáo UBND xã, tổng hợp báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo định kỳ 03 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất về UBND huyện theo quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch rà soát theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Quyết định số 10/2014/QĐ – UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC.

Trên đây là Kế hoạch  kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, nhóm TTHC trên địa bàn xã năm 2018. Yêu cầu các ban, ngành cấp xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND-UBND huyện(b/c);

- TT Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành cấp xã;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.960
  Online: 14