ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ ĐỨC THANH

Số: 23 /UBND - PBGDPL

V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Đức Thanh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

Kính gửi:- Các ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

                         - Trưởng Trạm Y Tế;

                         - Hiệu trưởng các trường Học;

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP

ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019;

UBND xã hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Trạm Y tế, Các Trường

học trên địa bàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Phổ biến,

giáo dục pháp luật quý IV năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, các chính sách mới của Trung

ương và của tỉnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và Nhân

dân, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên tuyên truyền viên pháp

luật, phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên

pháp luật cấp xã.

2. Yêu cầu

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường

xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ

quan, đơn vị có liên quan; bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của

Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú,

đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở cơ quan, đơn

vị, địa phương.

II. NỘI DUNG

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật được Quốc hội khóa XIV thông

qua tại kỳ họp thứ 7 bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh

doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật

Kiến trúc; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Thi

hành án hình sự.

- Triển khai kịp thời Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy

ban nhân dân tỉnh về thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra và tự kiểm tra công

tác PBGDPL tại các địa phương, đơn vị.

2- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về cải cách

hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6337/UBND-PC ngày

25/9/2019; các quy định pháp luật về bảo hiểm theo hướng dẫn của Sở Tư pháp

tại Văn bản số 526/STP-PBGDPL ngày 23/8/2019; các quy định pháp luậtvề

phòng chống lụt bão, xây dựng Nông thôn mới, đất đai, an toàn giao thông, an

toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,trật tự

an toàn xã hội và an sinh xã hội.

- Ngoài ra đối với từng nhóm đối tượng, cần lựa chọn tuyên truyền một số văn

bản pháp luật mới và thiết yếu như sau:

+ Đối với Nhân dân: Các Nghị định của Chính phủ: Số 62/2019/NĐ-CP

ngày 11/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP

ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Số

65/2019/NĐ-CP ngày 18/07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy

lợi; đê điều; Số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/08/2019 quy định về thực hiện nghĩa

vụ tham gia Công an nhân dân; Số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tư số 59/2019/TT- BTC ngày 30/08/2019 của Bộ Tài chính quy định mức

thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân; Thông tư số

31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc

độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao

thông đường bộ.Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số 147/2019/NQ-HĐNDngày

15/7/2019quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa; Số 150/2019/NQ-

HĐND ngày 15/7/2019 quy định một số chính sách giải quyết việc làm, hỗ trợ

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025; Số

151/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy định bổ sung một số chính sách giảm

nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 156/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy

định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức

khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,

tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn,

tổ dân phố; Số 162/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh địa giới

hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

giai đoạn 2019-2021… Các Quyết định của UBND tỉnh: Số 42/2019/QĐ-UBND

ngày 31/7/2019 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí

trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Số 43/2019/QĐ-

UBND ngày 31/7/2019 quy định các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần

khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản

phẩm; phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản

phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 46/2019/QĐ-UBND ngày

27/8/2019 về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp

nước Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 47/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019

ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền

thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân

Các Nghị định của Chính phủ: Số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 Quy định chi

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Số

63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự

trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý

chi phí đầu tư xây dựng; Số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/08/2019 quy định về thực

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước. Các Thông tư: Số 64/2019/TT-BTC ngày 16/9/2019 của Bộ Tài

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28

tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số

24/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định chế độ quản

lý ngân quỹ nhà nước; Số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc

phòng hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm

công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi

việc; số 46/2019/TT-BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định

nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo

Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 và điều chỉnh trợ cấp

hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 44/2019/NĐ-CP

ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: Số

151/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 quy định bổ sung một số chính sách giảm

nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Số 156/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019quy

định số lượng cán bộ, công chức, xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng mức

khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,

tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn,

tổ dân phố; Số 162/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh địa giới

hành chính và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

giai đoạn 2019-2021, Số 164/2019/NQ-HDND ngày 20/8/2019 về một số chính

sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;người hoạt động

không chuyên trách cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm

biên chế tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2021. Các Quyết định của UBND tỉnh: Số

52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế và Bộ

tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

tỉnh Hà Tĩnh; Số 54/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 Quy định trách nhiệm

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên

địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính.

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Các Nghị định của Chính

phủ:Số 75/2019/NĐ-CP ngày 26/9/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 Quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp;

Số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền

cấp quyền khai thác khoáng sản; Số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính

phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

tiếp tục tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản có liên

quan.

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường: Nghị quyết

số 152/2019/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Nghị

quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phát

triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm

tiếp theo. Tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống

ma túy, phòng chống tác hại của rượu, bia, phòng chống xâm hại trẻ em và các

văn bản pháp luật khác liên quan trực tiếp đến các em học sinh trong nhà trường.

+ Đối với trạm Y tế:

Luật An toàn thực phẩm; Luật Bảo hiểm xã hội; các nghị định có liên

quan đến chế độ khám chữa bệnh.

Ngoài những nội dung trên đây cơ quan, đơn vị lựa chọn các văn bản khác

phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng và lĩnh vực chuyên ngành để triển

khai phổ biến pháp luật có hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể UBND

xã chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cụ thể, triển khai thực hiện có hiệu

quả.

2. Giao công chức Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các ban ngành,

đơn vị triển khai thực hiện.

Trên đây là Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm

2019 của UBND xã Đức Thanh. Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Trạm

Y tế, các trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                           CHỦ TỊCH

- Phòng Tư pháp(B/C);

- TT Đảng ủy - HĐND ;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;                          

- Lưu: TP                                                           Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.141
  Online: 59