UỶ BAN NHÂN DÂN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐỨC THANH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/KH-UBND                                                                           Đức Thanh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

                                                                KẾ HOẠCH

                    Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam"

                                      năm 2019 trên địa bàn xã Đức Thanh

        Tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày01/01/2013, quy định ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) với ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tinh thần;Thượng tôn Pháp luật;sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

Thực hiện kê hoạch số 3393/KH-UBND ngày 16/10/2019 của ủy ban nhân

dân huyện Đức Thọ tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam" năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Thọ, UBND xã Đức Thanh

căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng

quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về

chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành

pháp luật.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019, tiếp tục tuyên

truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định...

quan trọng mới ban hành có liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân,

doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành

Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân

dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Yêu cầu

- Ngày Pháp luật năm 2019 phải được tổ chức sâu rộng trên địa bàn Thị trấn,

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến

sâu rộng Hiến pháp, Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng mới ban

hành thuộc lĩnh vực giáo dục, liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị và cá nhân

trong ngành giáo dục. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành

Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Lồng ghép với các hoạt động thực hiện việc:;Học tập tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh;; phong trào;Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa;….thực hiện các Đề án, chương trình, kế hoạch tuyên truyên, PBGDPL.

- Nội dung và hình thức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 phải đảm bảo

thiết thực, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện, tình hình cụ

thể, đặc thù của địa phương

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGÀY PHÁP

LUẬT NĂM 2018

1. Nội dung

1.1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

1.2. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về quản lý nhà nước và đời sống xã

hội được quy định trong Hiến pháp năm 2013.

1.3. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo,

phòng, chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông, an toàn vệ

sinh thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đất đai, môi trường, bình đẳng

giới, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân,... và những lĩnh vực khác phù hợp

với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, qua đó, giáo dục,

vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao ý thức tôn trọng và

tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật.

1.4. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời những Luật, những văn bản quy phạm

pháp luật được Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc bắt đầu có hiệu

lực trong năm 2019, nhất là các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của

con người, của công dân.

1.5. Đánh giá về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật

của địa phương. Trong đó, chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và ban hành các văn

bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; tăng cường trách nhiệm, đạo đức

nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Tăng cường thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục

hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh,

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng

cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội,

bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã

hội…

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền

gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ

pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục

đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật.

- Tiếp tục tăng cường quán triệt, phổ biến các chủ trương, quy định về sắp

xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2021 theo tinh

thần Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị

quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và các văn bản khác có liên

quan, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ và Nhân dân.

2. Hình thức:

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mà ban tư pháp tham mưu, phối

hợp với ban văn hóa tổ chức theo kế hoạch các hình thức sau:

2.1. Tăng cường thời lượng, xây dựng các chuyên đề, chuyên mục chuyên

sâu, tọa đàm, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, và các hình thức phù hợp khác về

Ngày Pháp luật, về Hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng,

chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở.

2.2. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về chủ đề,

khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2019 qua hệ thống áp phích, băng rôn, cờ phướn

trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, đơn vị hành chính, các trường

học, địa điểm công cộng; khuyến khích tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu

về xây dựng và thực hiện pháp luật.

2.3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu

pháp luật, có kế hoạch bổ sung tài liệu tủ sách pháp luật; tăng cường các hoạt

động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở. Dự kiến vào ngày

09/11/2019 ban tư pháp tham mưu tổ chức thực hiện hội nghị hưởng ứng ngày

pháp luật, phổ biến pháp luật nội dung Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật

hôn nhân và gia đình; Luật hộ tịch

2.4 Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả 15 năm triển khai, thực

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

(Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục

pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân bằng hình

thức phù hợp.

2.5. Ban tư pháp biên soạn nội dung các tờ gấp trình đồng chí Chủ tịch ủy ban

nhân dân phê duyệt nội dung tờ gấp, tiến hành in ấn phát miễn phí cho nhân dân.

2.6. Lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào các buổi sinh hoạt, họp ở

các tổ dân phố

III. THỜI GIAN, CÁC KHẨU HIỆU NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2018

1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên

tục trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 16/10 đến hết ngày

10/11/2019.

2. Khẩu hiệu

- Ban tư pháp có trách nhiệm tham mưu và phối hợp ban văn hóa tổ chức

treo băng rôn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa

phương với các khẩu hiệu cụ thể như sau:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam”;

- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp

phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu

quả”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành,

bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu

quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công

dân”.

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày pháp luật, gắn với chức

năng, nhiệm vụ, lĩnh vực của các ban ngành, đoàn thể.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban tư pháp căn cứ kế hoạch này có trách nhiệm triển khai thực hiện phù

hợp với tình hình thực tế của địa phương, có hiệu quả và tiết kiệm. Kinh phí phục

vụ cho kế hoạch được trích ra trong nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của

ủy ban nhân dân xã năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày pháp luật năm của UBND xã Đức

Thanh./

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- HĐPHCTPBGDPL huyện: B/c; CHỦ TỊCH

- Phòng Tư Pháp huyện Đức Thọ;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

-TTĐU,TTHĐND-UBND,MTTQ xã: B/c;

- HĐPHCTPBGDPL xã;

- Lưu VP, Tư pháp. Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.954
  Online: 57