ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  03  /KH-UBND

Đức Thanh, ngày  11  tháng  01  năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Đức Thanh năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019. Ủy ban nhân dân xã Đức Thanh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã  gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm đối với CBCC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách TTHC, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của CBCC.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nư­ớc, đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phư­ơng.

- Tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC năm 2018.

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh, huyện như Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020,

b) Các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề sau:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.

- Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực tốt nhiệm vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế…..

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính.

- Những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân.

- Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

- Việc thực hiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã; Chỉ số CCHC hàng năm của xã.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

c) Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; Giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền về công tác Dân vận chính quyền của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

b) Phát hành rộng rãi tờ rơi, bố trí pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính (hỏi đáp về thủ tục hành chính, các khẩu hiệu tuyên truyền) phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Đưa cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

e) Ủy ban nhân dân xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị, các cuộc học tập Nghị quyết, phổ biến giáo dục pháp luật,lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành Đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Lập danh sách đưa bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về cải cách hành chính để nhân rộng.

2. Văn hóa xã

- Tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 phối hợp với Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đôn đốc các thành viên Ban biên tập được phụ trách các hạng mục đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xâ. Tham mưu các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện tham mưu các văn bản, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân.

4. Đài truyền thanh xã

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phân công cán bộ trong ban biên tập am hiểu về cải cách hành chính viết các tin, bài về cải cách hành chính …đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người dân.

5. Công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

6. Các ngành Đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên có lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Đức Thanh, đề nghị ban ngành, đoàn thể phối hợp và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

-          TT UBND huyện (B/c);

-          Phòng Nội vụ huyện (B/c);

-          TT ĐU – HĐND – UBND (B/c);

-          Các ban ngành, đoàn thể;

-          Lưu: VP/UBND

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.959
  Online: 11