ỦY BAN NHÂN DÂN

Xà THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/KH-UBND

Thanh Bình Thịnh, ngày  19 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

                             Gặp mặt hòa giải viên tổ hòa giải cơ sở năm 2020

 

 

Thực hiện văn bản số: 151/STP-PBGDPL ngày 04 tháng 3 năm 2020 của sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải cơ và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Căn cứ hướng dẫn của phòng Tư pháp huyện Đức Thọ. UBND Thanh Bình Thịnh xây dựng kế hoạch gặp mặt hòa giải viên các tổ hòa giải năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

-Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thực hiện hòa giải cho các hòa giải viên của các tổ hòa giải trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh.

2.Yêu cầu:

- Không ngừng nâng cao kiến thức cho các hòa giải viên tổ hòa giải cấp xã.

- Tạo điều kiện cho các hòa giải viên có điều kiện tiếp xúc trao đổi các kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Xác định rõ nhiệm vụ hòa giải năm 2020.

          II. NỘI DUNG

          a) Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở giữa Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội với Ban tư pháp xã

          - Cơ quan chủ trì: Ban Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các  ban, ngành cấp xã; .

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 20 đến tháng 28/7/2020.

 Nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở. Năm bắt các tâm tư nguyện vọng cũng như các vướng mắc tại các tổ hòa giải. Tạo điều kiện cho các hòa giải viên trao đổi các kinh nghiệm trong công tác thực hiện hòa giải

- Kinh phí thực hiện: Trích từ ngân sách địa phương phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở

          b) Tổ chức kiểm tra các hồ sơ hòa giải trong năm 2020.

          - Cơ quan thực hiện: Ban Tư pháp.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

           III. Tổ chức thực hiện

          1. Ban Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với mặt trận tổ quốc xã,  các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại, kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này do ngân sách địa phương bố trí theo quy định.

Trên đây là nội dung, kế hoạch triển khai công tác gặp mặt các hòa giải viên tổ hòa giải cấp cơ sở nặm 2020./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- TT Đảng ủy – HĐND xã;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- UBMTTQ xã;

- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;

- Tổ trưởng các tổ hòa giải;

- Lưu: VP,TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thanh Bình Thịnh, ngày    19       tháng  7  năm 2020

 

Dự trù kinh phí

                             Gặp mặt hòa giải viên tổ hòa giải cơ sở năm 2020

        (Ban hành theo kế hoạch số: 45   /UBND-KH ngày  19    tháng   7    năm 2020)

 
 1. Hội trường, Ma két, nước uống(Ban văn hóa xã):  200.000đ
 2. Tiếp khách: 3 Đ/C: 300.000đ
 3. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi hòa giải viên:123 người x 50.000đ/người = 6.150.000d

            (Có danh sách kèm theo)

 1. Tài liệu phục vụ gặp mặt: 130 bộ x 20.000 = 2.600.000đ

              Tổng: 8.950.000đ (Tám triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

                            Duyệt chi                                                  Người lập

                       Đoàn Ngọc Hường                                     Nguyễn Trọng Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xà THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   44  /KH-UBND

    Thanh Bình Thịnh, ngày     14    tháng  7   năm 2020

KẾ HOẠCH

                                    Sinh hoạt  các câu lạc bộ pháp luật 2020

 

Thực hiện kế hoạch số: 08/UBND-KH ngày 28 tháng 01 năm 2020 của UBND xa Thanh Bình Thịnh  về việc thực hiện công tác TTPBGDPL năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, An ninh quốc phòng năm 2020 của  xã Thanh Bình Thịnh. UBND xã  xây dựng kế hoạch sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật  năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

-Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật cho các hội viên hội câu lạc bộ pháp luật trên toàn xã.

 1. Yêu cầu:

- Không ngừng nâng cao kiến thức cho các hội viên các câu lạc bộ.

- Tạo điều kiện cho các hội viên câu lạc bộ có điều kiện tiếp xúc trao đổi các kinh nghiệm trong nhận thức về mặt pháp luật.

          II. NỘI DUNG

          a) Ban hành kế hoạch sinh hoạt theo quý, theo than cho các câu lạc bộ

          - Cơ quan chủ trì: Ban Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các  ban, ngành cấp xã; .

          - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch từng tháng, từng quý.

 Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về mặt pháp luật cho các hội viên của các câu lạc bộ. Tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận các thông tin về pháp luật mới được ban hành. Giải thích những thắc mắc cho các hội viên

- Kinh phí thực hiện: Trích từ ngân sách địa phương phục vụ cho hoạt động TTPBGDPL năm 2020

          b) Tổ chức kiểm tra  hồ sơ sinh hoạt của các câu lạc bộ.

          - Cơ quan thực hiện: Ban Tư pháp.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

           III. Tổ chức thực hiện

          1. Ban Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với mặt trận tổ quốc xã,  các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại, kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này ở cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí theo quy định.

Trên đây là nội dung, kế hoạch triển khai công tác sinh hoạt các câu lạc bộ Pháp luật năm 2020./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- TT Đảng ủy – HĐND ;

- Chủ tịch UBND;

- UBMTTQ ;

- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;

- Tổ trưởng các câu lạc bộ;

- Lưu: VP,TP.

TM. HỘI ĐÒNG TTPBGDPL

                  CHỦ TỊCH

             Đoàn Ngọc Hường

               Chủ tịch UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xà THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45/KH-UBND

Thanh Bình Thịnh, ngày  19 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

                             Gặp mặt hòa giải viên tổ hòa giải cơ sở năm 2020

 

 

Thực hiện văn bản số: 151/STP-PBGDPL ngày 04 tháng 3 năm 2020 của sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hòa giải cơ và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Căn cứ hướng dẫn của phòng Tư pháp huyện Đức Thọ. UBND Thanh Bình Thịnh xây dựng kế hoạch gặp mặt hòa giải viên các tổ hòa giải năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích:

-Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thực hiện hòa giải cho các hòa giải viên của các tổ hòa giải trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh.

2.Yêu cầu:

- Không ngừng nâng cao kiến thức cho các hòa giải viên tổ hòa giải cấp xã.

- Tạo điều kiện cho các hòa giải viên có điều kiện tiếp xúc trao đổi các kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Xác định rõ nhiệm vụ hòa giải năm 2020.

          II. NỘI DUNG

          a) Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác hòa giải ở cơ sở giữa Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội với Ban tư pháp xã

          - Cơ quan chủ trì: Ban Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các  ban, ngành cấp xã; .

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 20 đến tháng 28/7/2020.

 Nhằm không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho các hòa giải viên ở cơ sở. Năm bắt các tâm tư nguyện vọng cũng như các vướng mắc tại các tổ hòa giải. Tạo điều kiện cho các hòa giải viên trao đổi các kinh nghiệm trong công tác thực hiện hòa giải

- Kinh phí thực hiện: Trích từ ngân sách địa phương phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở

          b) Tổ chức kiểm tra các hồ sơ hòa giải trong năm 2020.

          - Cơ quan thực hiện: Ban Tư pháp.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

           III. Tổ chức thực hiện

          1. Ban Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với mặt trận tổ quốc xã,  các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại, kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này do ngân sách địa phương bố trí theo quy định.

Trên đây là nội dung, kế hoạch triển khai công tác gặp mặt các hòa giải viên tổ hòa giải cấp cơ sở nặm 2020./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- TT Đảng ủy – HĐND xã;

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- UBMTTQ xã;

- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;

- Tổ trưởng các tổ hòa giải;

- Lưu: VP,TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường

 

 

 

  ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Thanh Bình Thịnh, ngày    19       tháng  7  năm 2020

 

Dự trù kinh phí

                             Gặp mặt hòa giải viên tổ hòa giải cơ sở năm 2020

        (Ban hành theo kế hoạch số: 45   /UBND-KH ngày  19    tháng   7    năm 2020)

 
 1. Hội trường, Ma két, nước uống(Ban văn hóa xã):  200.000đ
 2. Tiếp khách: 3 Đ/C: 300.000đ
 3. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi hòa giải viên:123 người x 50.000đ/người = 6.150.000d

            (Có danh sách kèm theo)

 1. Tài liệu phục vụ gặp mặt: 130 bộ x 20.000 = 2.600.000đ

              Tổng: 8.950.000đ (Tám triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

                            Duyệt chi                                                  Người lập

                       Đoàn Ngọc Hường                                     Nguyễn Trọng Vinh

ỦY BAN NHÂN DÂN

Xà THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   44  /KH-UBND

    Thanh Bình Thịnh, ngày     14    tháng  7   năm 2020

KẾ HOẠCH

                                    Sinh hoạt  các câu lạc bộ pháp luật 2020

 

Thực hiện kế hoạch số: 08/UBND-KH ngày 28 tháng 01 năm 2020 của UBND xa Thanh Bình Thịnh  về việc thực hiện công tác TTPBGDPL năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, An ninh quốc phòng năm 2020 của  xã Thanh Bình Thịnh. UBND xã  xây dựng kế hoạch sinh hoạt các câu lạc bộ pháp luật  năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích:

-Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật cho các hội viên hội câu lạc bộ pháp luật trên toàn xã.

 1. Yêu cầu:

- Không ngừng nâng cao kiến thức cho các hội viên các câu lạc bộ.

- Tạo điều kiện cho các hội viên câu lạc bộ có điều kiện tiếp xúc trao đổi các kinh nghiệm trong nhận thức về mặt pháp luật.

          II. NỘI DUNG

          a) Ban hành kế hoạch sinh hoạt theo quý, theo than cho các câu lạc bộ

          - Cơ quan chủ trì: Ban Tư pháp.

          - Cơ quan phối hợp: Các  ban, ngành cấp xã; .

          - Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch từng tháng, từng quý.

 Nhằm không ngừng nâng cao nhận thức về mặt pháp luật cho các hội viên của các câu lạc bộ. Tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận các thông tin về pháp luật mới được ban hành. Giải thích những thắc mắc cho các hội viên

- Kinh phí thực hiện: Trích từ ngân sách địa phương phục vụ cho hoạt động TTPBGDPL năm 2020

          b) Tổ chức kiểm tra  hồ sơ sinh hoạt của các câu lạc bộ.

          - Cơ quan thực hiện: Ban Tư pháp.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

           III. Tổ chức thực hiện

          1. Ban Tư pháp

- Chủ trì, tham mưu, phối hợp với mặt trận tổ quốc xã,  các ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại, kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này ở cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí theo quy định.

Trên đây là nội dung, kế hoạch triển khai công tác sinh hoạt các câu lạc bộ Pháp luật năm 2020./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp;

- TT Đảng ủy – HĐND ;

- Chủ tịch UBND;

- UBMTTQ ;

- Các tổ chức đoàn thể cấp xã;

- Tổ trưởng các câu lạc bộ;

- Lưu: VP,TP.

TM. HỘI ĐÒNG TTPBGDPL

                  CHỦ TỊCH

             Đoàn Ngọc Hường

               Chủ tịch UBND


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.973
  Online: 45