UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH


 Số:   32 /KH-UBND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

           Thanh Bình Thịnh, ngày 11 tháng 3 năm 2020                              

KẾ HOẠCH

Xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình

trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh năm 2020

         

Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND của UBND huyện Đức Thọ ngày 10/3/2020 về việc xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn trên địa bàn huyện năm 2020. Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư đồng thời hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường do người dân vứt rác bừa bãi không đúng quy định, UBND xã lập Kế hoạch xây dựng mô hình phân loại xử lý rác tại hộ gia đình năm 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phân loại rác tại nguồn nhằm làm giảm lượng rác thải phát sinh ra môi trường, đồng thời giảm chi phí vận chuyển, xử lý và biến rác thải thành các sản phẩm hữu ích để tái sử dụng. Từng bước làm cho người dân thay đổi nhận thức, biết phân biệt và có trách nhiệm thực sự trong việc thu gom, phân loại xử lý rác thải.

- UBMT tổ quốc và đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các gia đình hội viên và nhân dân trong việc phân loại và xử lý rác tại nguồn đảm bảo yêu cầu và các quy định để bảo vệ môi trường.

II. NỘI DUNG

           Cán bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ xã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xã ra chủ trương để chỉ đạo đồng bộ, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề xuất bố trí nhân lực các điều kiện triển khai, tham mưu cho ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã, ban phát triển các thôn xóm để triển khai.

           1. Phân công chỉ tiêu cho các tổ chức:

           Căn cứ chỉ tiêu UBND huyện giao cho UBND xã Thanh Bình Thịnh trong năm 2020 triển khai xây dựng 240 mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình. UBND xã phân công các tổ chức đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền, vận động các hộ phân loại rác thải sinh hoạt và xây dựng hố ủ rác tại nhà cụ thể như sau:

           - Hội LHPN xã: 80 mô hình

           - Hội Nông dân xã: 80 mô hình

           - Hội CCB: 40 mô hình

           - Đoàn thanh niên: 40 mô hình

2. Cách thức xây dựng mô hình:

a) Tiêu chí lựa chọn: Vị trí cách xa nguồn nước sinh hoạt, lựa chọn hộ có trách nhiệm, tự nguyện thực hiện, có đủ lao động để triển khai thực hiện và duy trì mô hình, có diện tích vườn đủ rộng để bố trí xây dựng mô hình.

b) Vị trí xây dựng mô hình: Tùy thuộc vào điều kiện, diện tích của các hộ gia đình bố trí nơi xây dựng bể xây để ủ rác hữu cơ đảm bảo hợp vệ sinh và thuận lợi cho việc lấy phân hữu cơ sau khi ủ không làm ảnh hưởng đến hộ khác và cảnh quan môi trường.

c) Thiết kế: Về kích thước và kiểu dáng: hố ủ rác có 2 ngăn, được che chắn bằng tôn hoặc vật liệu phù hợp, nền láng bằng xi măng, có bể để chứa nước rỉ rác và cửa để lấy phân sau khi ủ, kích thước cụ thể theo mẫu gửi kèm theo.

3.Cơ chế hỗ trợ xây dựng mô hình:

Ngân sách huyện hỗ trợ mức kinh phí cụ thể như sau:

xây bể ủ rác tại hộ: Hỗ trợ 250.000 đồng/bể xây/hộ (mỗi hộ chỉ hỗ trợ 01 bể xây).

Nguồn hỗ trợ được thực hiện sau khi hoàn thành nghiệm thu.

4. KÕ ho¹ch thùc hiÖn:

- Triển khai công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo theo mẫu thiết kế: trong 01 tháng (bắt đầu từ ngày 10/03/2020 đến ngày 10/04/2020).

- UBND các xã tiến hành nghiệm thu, lập hồ sơ, tờ trình đề nghị hỗ trợ gửi UBND huyện phúc tra, phê duyệt hỗ trợ trước ngày 10/04/2020.

(Sau thời gian trên sẽ không được huyện hỗ trợ.)

Trên đây là kế hoạch xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh năm 2020, đề nghị ban ngành, các tổ chức liên quan căn cứ thực hiện.         

Nơi nhận:

-UBND huyện;

-TT Đảng ủy-HĐND  xã;

- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đinh Tiến Dũng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.975
  Online: 46