ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH Số: 61/TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Bình Thịnh, ngày 20 tháng 5 năm 2020 THÔNG BÁO Về việc đôn đốc nộp tiền nước sạch tháng 5/2020 cho Nhà máy nước Hồng Lĩnh Qua số liệu đi ghi chỉ số đồng hồ nước sạch trong tháng 5/2020 của các hộ khu vực Thái Yên, UBND xã đã tổng hợp và tính ra đơn giá nước sạch trong tháng 5/2020 của các hộ dùng nước sạch Hồng Lĩnh tại khu vực Thái Yên là 10.000 đồng/m3, cụ thể như sau: TT Nội dung ĐVT Số lượng Ghi chú 1 Số khối đồng hồ tổng báo m3 18.124 2 Đơn giá của Nhà máy nước Hồng Lĩnh đồng/m3 6.500 3 Số tiền phải trả NM nước Hồng Lĩnh trong tháng đồng 117.806.000 4 Số tiền còn thiếu NM nước HL tháng 4/2020 đồng 1.015.000 5 Tổng phải trả NM nước Hồng Lĩnh (3+4) đồng 118.821.000 6 Các khoản thu trong tháng đồng 6.150.000 - Thu bắt mới (01 cái) đồng 4.500.000 - Thu thay đồng hồ (03 cái) đồng 1.650.000 7 Các khoản chi trong tháng đồng 6.560.000 - Chi tiền công đi ghi thu đồng 3.272.000 - In phiếu thu đồng 150.000 - Chi tiền khoán sữa chữa hàng tháng đồng 1.620.000 - Chi tiền hỗ trợ đóng mở hàng ngày đồng 300.000 - Chi tiền hỗ trợ sữa chữa, vật tư, kho đồng 300.000 - Chi tiền hỗ trợ tổng hợp, thủ quỹ đồng 300.000 - Mua vật tư sữa chữa, thay, lắp đồng hồ đồng 418.000 - Công lắp mới đồng hồ (01 cái) đồng 200.000 8 Tổng phải chi trong tháng (5-6+7) đồng 119.231.000 9 Số khối đi ghi trong các hộ dân tháng 5/2020 m3 12.490 10 Đơn giá m3 nước phải thu trong dân (8:9) đồng/m3 9.546 Ghi chú: - Thực hiện Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh giảm 10% giá trước thuế cho các hộ sử dụng nước sạch sinh hoạt không quá 10m3/hộ/tháng. Hình thức giảm giá: Giảm trực tiếp trên phiếu thu của các hộ được giảm. - Đơn giá nước sạch trước thuế của xí nghiệp nước Hồng Lĩnh là 5 571 đồng/m3 , đơn giá đã bao gồm thuế là 6 500 đồng/m3 Vậy UBND xã thông báo cho các hộ dân biết để kịp thời nộp tiền sử dụng nước sạch cho Nhà máy nước Hồng Lĩnh./. .Nơi nhận: - Truyền thanh xã; - Các thôn xóm, các ông bà đi ghi thu; - Lưu: VT, VP. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Ngọc Hường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 96.603
    Online: 92