Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chiều 3/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức phiên họp thứ 3 theo hình thức trực tuyến với các địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong năm 2022, Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua đối với 12 dự án luật, 6 nghị quyết. Các bộ, ngành đã ban hành khoảng 403 thông tư và tham mưu, trình Chính phủ ban hành 131 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định liên quan đến cải cách hành chính (CCHC).

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 2.358 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm 1.041 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành là 99,96%; tại địa phương, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn cấp tỉnh là 99,33%, cấp huyện là 98,27% và cấp xã là 99,56%.

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 24 bộ, cơ quan. Kết quả sau sắp xếp giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 8 cục (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 145 vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại địa phương, năm 2022, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, cả nước đã giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập (đạt 13,5%) so với năm 2016. Riêng năm 2022, ở bộ, ngành Trung ương đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành; ở địa phương giảm 1.020 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế, cả nước giảm 79.057 người (chiếm tỷ lệ 29,96% so với số biên chế công chức, viên chức giảm giai đoạn 2016 - 2021); trong đó, các bộ, ngành là 5.510 người và địa phương là 73.547 người.

Giai đoạn 2020 - 2022, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức và 125.104 viên chức.

Tính đến nay, Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp 4.419 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; có khoảng 3,9 triệu tài khoản đăng ký trên cổng; hơn 156 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái (tăng 1,7 lần so vời cùng kỳ năm ngoái); hơn 3,9 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến và hơn 7,9 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ cổng (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công có đủ điều kiện được đưa lên cung cấp trực tuyến mức độ 4 đạt 100%, tăng 4% so với năm 2021. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ TTHC đạt 52,80%, tăng 17,50% so với năm 2021.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2022 đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 76 của Chính phủ, Chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Việc chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều giải pháp được triển khai. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh được cải thiện đáng kể, nâng cao điểm số và thứ hạng; năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của Hà Tĩnh xếp thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ 5/63; chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 7/60 tỉnh, thành cả nước.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về những kết quả đạt được, nguyên nhân của các hạn chế, vướng mắc và đưa ra bài học kinh nghiệm, mục tiêu, giải pháp để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2023, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, ban hành các giải pháp cụ thể, thiết thực, tạo đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tăng cường rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, quy định TTHC, điều kiện kinh doanh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường rà soát, tháo gỡ những rào cản về thể chế, cơ chế để nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, địa phương.

Rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp thôn, xóm, tổ dân phố để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của ban chỉ đạo cải cách hành chính các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

Phân tích một số khó khăn, vướng mắc, những tồn tại chưa thể khắc phục triệt để, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; có sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, con người, phương tiện cho nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện công việc có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trọng hệ thống chính trị.

Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh rà soát, ban hành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính; ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, ngành, địa phương trước ngày 15/2.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục rà soát, đổi mới thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, kiến nghị, bãi bỏ điều kiện kinh doanh ko hợp pháp, ko cần thiết, thiếu cụ thể.

Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số. Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Xây dựng bộ máy tinh gọn, giảm thủ tục hành chính, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ. Triển khai hiệu quả các đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.949
  Online: 63