UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:15/KH-UBND

   Thanh Bình Thịnh, ngày 25 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 169 /KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2022của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ về kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã gồm những nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tất cả cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) ở Trung tâm dịch vụ hành chính công tại huyện và các hệ thống văn phòng một cửa tại cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

- Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác CCHC; phát  hiện, phản ảnh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2023 của tỉnh, huyện, xã.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2021 và giai đoạn 2021-2030; đồng thời,phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và từng nhóm đối tượng.

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nướcvề đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% các bản tin, cổng/trang thông tin điện tử các của xãmở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa bàn huyện, tỉnh.

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; Cổng thông tin điện tử của UBND xã  đăng tải 100% bộ TTHC phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trở lên.

- Cập nhật, công khai, minh bạch tình trạng giải quyết TTHC đối với 100% hồ sơ đã tiếp nhận; 100% TTHC được niêm yết, công khai đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã và trên trang/cổng thông tin điện tử của xã. 100% điểm Bưu điện văn hóa xã có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ Nhân dân đọc, tra cứu”.

- Trạm truyền thanh cơ sở có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Cải thiện tối đa khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tài liệu, thông tin, các quy định pháp luật và chủ trương của Trung ương, của tỉnh, của huyện; hệ thống thông tin về quy hoạch và tài liệu pháp lý; thông tin về ngân sách thuộc diện công khai; cơ hội phản biện, đề xuất, kiến nghị các chính sách, pháp luật, quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện.

- Bảo đảm 100% xã, 100% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã có cơ hội được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và hỏi đáp trực tuyến với cơ quan nhà nước khi có nhu cầu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và kết quả thực hiện công tác CCHC ở các cấp, các ngành, các địa phương gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

b) Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

c) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC của Trung ương, của tỉnh và của huyện trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình triển khai và kết quả thưc hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; bảo hiểm...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thưc hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt là hiệu quả trong giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công huyện, bộ phận giao dịch một cửa cấp xã.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa nền hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

- Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong CCHC tỉnh và địa phương.

d) Tuyên truyền kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2021-2025.

đ) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của huyện, địa phương.

e) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

b) Phát hành rộng rãi tờ rơi, bố trí pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính (hỏi đáp về thủ tục hành chính, các khẩu hiệu tuyên truyền) phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Đưa cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân.

e) Ủy ban nhân dân xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị, các cuộc học tập Nghị quyết, phổ biến giáo dục pháp luật,lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên.

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ

Sử dụng trong nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2022 xã theo phân cấp.

VI.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành Đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, tổ chức đoàn thể thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về văn phòng Nội vụ.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Lập danh sách đưa bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về cải cách hành chính để nhân rộng.

2. Văn hóa xã

- Tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 phối hợp với Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đôn đốc các thành viên Ban biên tập được phụ trách các hạng mục đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã. Tham mưu các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

3. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Thực hiện tham mưu các văn bản, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân.

4. Đài truyền thanh xã

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phân công cán bộ trong ban biên tập am hiểu về cải cách hành chính viết các tin, bài về cải cách hành chính, đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người dân.

5. Công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

6. Các ngành Đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính, tổ chức các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên có lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh, đề nghị ban ngành, đoàn thể các cấpphối hợp và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);      

- Phòng VHTT  huyện (B/c);

- TT ĐU - HĐND - UBND (B/c);

- Trưởng các ban ngành, đoàn thể;

- Lưu: VP/UBND.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                      

 

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 15/KH-UBND ngày 25/02/2022 của UBND xã )

 

TT

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KINH PHÍ

GHI CHÚ

1

 

Mở chuyên mục tuyên truyền CCHC; Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử; Bản tin; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã

 

- Các tin, bài tuyên truyền về CCHC;

- Bộ TTHC, văn bản QPPL được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Ban Tuyên giáo xã; Trang TTĐT cấp xã, và ban văn hóa xã

 

 Văn phòng UBND xã, Tư pháp, Văn hóa - Thông tin;

Thường xuyên trong năm 2022

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm cho Bản tin,Trang thông tin điện tử

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bản tin Tùng Châu, Đài truyền thanh xã

- Chuyên mục Cải cách hành chính trên Đài Truyền thanh xã

- Trang thông tin điện tử của xã

Ban văn hóa thông tin xã

VP Nội vụ, Tư pháp, ban văn hóa thông tin

Số lượng và tần suất phát sóng: 15 số/năm

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm cho văn hóa thông tin.

 

3

Tuyên truyền kết quả triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp

Tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh xã, xây dựng phóng sự tuyên truyền trên các báo, trên mạng xã hội

Ban văn hóa

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Thường xuyên trong năm 2022

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin và kinh phí cấp cho Văn hóa – Thông tin

 

4

Biên soạn nội dung phổ biến tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ và mở chuyên mục tuyên truyền về CCHC trong Bản tin

- Văn bản về biên soạn nội dung phổ biến.

- Báo cáo kết quả thực hiện

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Tư pháp

Định kỳ theo lịch Ban Tuyên giáo

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm cho Bản tin

 

 

5

Tuyên truyền về hoạt động của giao dịch 1 cửa.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Báo cáo kết quả thực hiện

 

Văn phòng, Nội vụ; các đồng chí trực tại giao dịch

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm hành chính công

Thường xuyên trong năm 2022

 

 

Lồng ghép

 

6

 

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn;

- Báo cáo kết quả thực hiện

Ban văn hóa

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND  xã

 

Thường xuyên trong năm 2022

18.000.000đ

 

7

Tuyên truyền về Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

- Các bài viết, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tờ rơi, pano, áp phích

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Thường xuyên trong năm 2022

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

 

8

Tuyên truyền về việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trên các phương tiện thông tin đại chúng

Phóng sự, bài viết

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

Văn phòng Cấp ủy – Chính quyền

Thường xuyên trong năm 2022

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm cho Trung tâm Văn hóa - Truyền thông

 

9

Tuyên truyền qua pa nô, áp phích, băng rôn trên địa bàn huyện

- Các pa nô, áp phích, băng rôn;

- Báo cáo kết quả thực hiện.

Ban văn hóa

 UBND cấp xã

Thường xuyên trong năm 2022

Sử dụng kinh phí tuyên truyền đã được phê duyệt

 

10

Tuyên truyền trên hệ thống Trạm truyền thanh cơ sở

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả thực hiện - Tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền CCHC của Đài cấp trên; phát các tin, bài thông báo, hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch dịch vụ công như: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, bảo hiểm, cấp lý lịch tư pháp …

Ban văn hóa

UBND cấp xã

-Tiếp phát thường xuyên.

-Nêu gương người tốt, việc tốt về cải cách hành chính trên địa bàn (01 mục/1tháng)

Xã, chủ động bố trí

 

11

Tham gia chương trình Doanh nghiệp Hà Tĩnh chung tay trong tuyên truyền và thực hiện CCHC trên Trang TTĐT của Hiệp hội

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả thực hiện

Doanh nghiệp của xã Thanh Bình Thịnh

Phòng VHTT, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

Từ Quý I/2022

Các DN , xãbố trí

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.964
  Online: 35