ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÙNG CHÂU Số: 166 /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tùng Châu, ngày 28 tháng 08 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Thông tư số 14/TT- BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 sửa đổi một số điều của thông tư số 17 TT- BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 1892 /KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Kế hoạch số 17 /KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của UBND xã về việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020; Sau khi thống nhất với các ngành liên quan và xét đề nghị của Công chức LĐTBXH xã, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 gồm các thành viên sau có tên sau: 1. Ông: Nguyễn Ngọc Thơ CT UBND xã Trưởng Ban 2. Ông: Đậu Thanh Tịnh PCT UBND xã Phó Ban 3. Bà Trần Thị Thu Hiền PBT Đảng ủy xã Thành viên 4. Bà: Đinh Thị Hiền PCT HĐND xã Thành viên 5. Bà: Nguyễn Thị Nguyệt CT UBMTTQ xã Thành viên 6. Bà: Chu Thị Phương CT Hội LHPN xã Thành viên 7. Ông: Lê Đình Phúc CT Hội CCB xã Thành viên 8. Ông: Trần Quốc Toản CT Hội Nông dân Thành viên 9. Bà: Phạm Thị Hồng Quyên Q. Bí thư Đoàn xã Thành viên 10. Ông: Đào Xuân Toàn CT Hội Cao tuổi Thành viên 11. Ông: Hoàng Xuân Hoàn Trưởng ban tài chính xã Thành viên 12. Bà Lê Thị Hải Túy CC VP TK- Nội vụ xã Thành viên 13. Ông: Phan Duy Trung Trưởng công an xã Thành viên 14. Ông: Phạm Hồng Duy Xã đội trưởng Thành viên 15. Bà: Nguyễn Thị Mùi Cán bộ Văn hóa Thành viên 16. Các ông (bà) Bí thư, thôn trưởng 7 đơn vị thôn xóm Thành viên 17. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng CC LĐ TBXH Thư ký ban Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện, hướng dẫn thôn, xóm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách dân chủ, công bằng, đánh giá đúng thực chất đời sống của nhân dân; theo dõi, giám sát, tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả của các thôn, xóm theo quy định; Ban tài chính xã trích nguồn ngân sách của địa phương hỗ trợ cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Văn phòng UBND,các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các ban ngành có liên quan thi hành quyết định này./. Nơi nhận: - Phòng LĐTB-XH huyện (B/c); - TT Đảng ủy - HĐND (B/c); - Như Điều 3; - Lưu VP UBND. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Thơ

 
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 75.405
Online: 65