UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 14 /KH-UBND-VH

               Đức Tùng, ngày  20  tháng 01 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Đức Tùng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Ủy ban nhân dân xã Đức Tùng  xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nền hành chính minh bạch.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại phòng giao dịch một cửa; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch  CCHC năm 2019 của tỉnh, huyện, xã.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của năm 2019; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng ban ngành, đoàn thể và từng nhóm đối tượng.

- Lồng ghép các thông tin, tuyên truyền CCHC với quán triệt, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Trang thông tin điện tử của xã  mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách, thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa huyện.

- Cập nhật, công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử của UBND để nhân dân biết.

- Phần mềm truyền thanh của xã có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn xã, thị trấn.

- Phòng giao dịch một cửa thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định; phòng thư viện có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ nhân dân đọc, tra cứu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; bảo hiểm...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số và Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; các đề án, dự án cải cách của UBND.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

e) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của huyện, của địa phương, đơn vị.

f) Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính tỉnh, của huyện và  các địa phương, đơn vị.

g) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Truyền thanh của xã, của các thôn; trang thông tin điện tử của xã; các tờ rơi, tờ gấp, thông qua các hội nghị, giao ban…

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ

Sử dụng trong nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh, huyện theo phân cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, UBND thị trấn chủ động triển khai các nội dung theo từng ngành mình được phụ trách.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đưa vào kế hoạch chỉ đạo hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến cơ sở  tích cực tham gia tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền CCHC xã Đức Tùng năm 2019; đề nghị các ban, ngành, UBND các đoàn thể thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng VH huyện

- TT Đ. ủy, HĐND Thị (B/c);

- Chủ tịch, PCT UBND Thị;

- Các ban, ngành, đoàn thể Thị;

- Lưu: VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ

PHỤ LỤC

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 14 /KH-UBND ngày 16 /1/2019 của UBND Thị)

 

TT

NHIỆM VỤ

SẢN PHẨM

CHỦ TRÌ

 

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

DỰ KIẾN KINH PHÍ

GHI CHÚ

1

Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các Văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tuyên truyền trên hệ thống Trang thông tin điện tử; tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, phần mềm truyền thanh của xã

- Bộ TTHC, văn bản QPPL được cập nhật đầy đủ, kịp thời.

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện;

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

Ban văn hóa

 Văn phòng,

Ban Tư pháp

Thường xuyên trong năm 2019

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Xây dựng các bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin

- Chuyên mục Cải cách hành chính

Ban văn hóa

Phòng Nội vụ, Tư pháp,

Hàng tháng, quý

Sử dụng kinh phí cấp hàng năm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
    Bình chọn
   Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
   9 người đã bình chọn
   Thống kê: 131.776
   Online: 119