ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÙNG CHÂU

Số: 06 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tùng Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính xã Tùng Châu năm 2020

Thực hiện Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện cải cách

hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 739/QĐ-UBND

ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về danh mục thông tin công khai minh bạch trên

Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước; Ủy ban nhân dân xã Tùng

Châu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm

2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành; của cán

bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC), coi đây là

nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của

chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi

cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội,

góp phần vào tiến trình phát triển và hội nhập.

- Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm

vụ CCHC, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời

nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay

trong xây dựng nền hành chính minh bạch.

- Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành

chính (TTHC) tại phòng giao dịch một cửa; các nội dung về công khai, minh bạch;

đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân

và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền đầy đủ các nội dung và kết quả thực hiện theo Kế hoạch CCHC

năm 2019 của tỉnh, huyện, xã.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình, mục tiêu nhiệm vụ CCHC của

năm 2019; đồng thời, phải thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, phù hợp với

tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của từng ban ngành, đoàn thể và từng nhóm đối

tượng.

- Lồng ghép các thông tin, tuyên truyền CCHC với quán triệt, phổ biến, giáo

dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới hệ

thống chính trị ở địa phương, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế

xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã

hội và tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

3. Chỉ tiêu cụ thể

- Trang thông tin điện tử của xã mở chuyên trang, chuyên mục hỏi, đáp về

thủ tục hành chính, giới thiệu và hướng dẫn những ưu đãi về cơ chế, chính sách,

thủ tục thành lập doanh nghiệp, đầu tư trên địa huyện.

- Cập nhật, công khai, minh bạch trên trang thông tin điện tử của UBND để

nhân dân biết.

- Phần mềm truyền thanh của xã có chuyên mục tuyên truyền về CCHC, định

kỳ thông báo, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện các dịch vụ công trên địa

bàn xã, thị trấn.

- Phòng giao dịch một cửa thực hiện công khai hướng dẫn TTHC theo quy định;

phòng thư viện có tài liệu tuyên truyền về CCHC phục vụ nhân dân đọc, tra cứu.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và

tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

b) Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC.

c) Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan

hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự

nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ CCHC.

d) Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC

giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị Quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của

Chính phủ, Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, Quyết

định số 239/KH-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Cải

cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số

22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định một số

chính sách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện tính minh bạch

và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn

2017-2020, trong đó tập trung thông tin tuyên truyền các nội dung cơ bản sau đây:

- Tình hình triển khai công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm

quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị; các quy định về TTHC trong giải quyết

công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt

là TTHC trên các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; y tế; bảo

hiểm...

- Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ số và Chỉ số đo lường sự hài

lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước;

các đề án, dự án cải cách của UBND.

- Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định

trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công

chức, viên chức. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội

ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là

xây dựng Chính quyền điện tử. Tình hình khai thác, sử dụng các dịch vụ công

trực tuyến được tích hợp trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh.

e) Tuyên truyền những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của tỉnh, của huyện, của địa

phương, đơn vị.

f) Tuyên truyền các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các

điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính tỉnh, của huyện và các địa

phương, đơn vị.

g) Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà

nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức tham

gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền

Thông qua sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Đài Truyền

thanh của xã, của các thôn; trang thông tin điện tử của xã; các tờ rơi, tờ gấp, thông

qua các hội nghị, giao ban…

3. Nhiệm vụ trọng tâm:

(Có phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ

Sử dụng trong nguồn kinh phí cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh, huyện

theo phân cấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các ban, ngành, UBND xã chủ động triển khai các nội dung theo từng

ngành mình được phụ trách.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đưa vào

kế hoạch chỉ đạo hệ thống mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến cơ sở

tích cực tham gia tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền CCHC xã Tùng Châu năm 2020; đề

nghị các ban, ngành, UBND các đoàn thể xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng VH huyện

- TT Đ. ủy, HĐND xã (B/c);

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban, ngành, đoàn thể xã;

- Lưu: VP, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Thơ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  6 người đã bình chọn
  Thống kê: 119.208
  Online: 172