UBND XÃ TÙNG CHÂU

BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:  01 /KH-BCĐ-NTM                          Tùng Châu, ngày 12 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Đợt cao điểm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tùng Châu.

  Thực hiện công văn số 14/KH-BCĐ-NTM huyện Đức Thọ ngày 10 tháng 2 năm 2020.

            Căn cứ Quyết đinh số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND huyện Đức Thọ về giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2020 cho xã Tùng Châu.

              Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM xã xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tùng Châu như sau:

              I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

         1. Mục đích:

   Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thông, giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động tôn vinh, tri ân nhân các dịp lễ lớn của quê hương, đất nước.

        Huy động cả hệ thống chính trị, tuyên truyền vận động để toàn thể nhân dân vào cuộc xây dựng nông thôn mới từ những ngày đầu tháng đầu năm với khí thế tập trung cao, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ, có thời gian thực hiện cụ thể như sau:

           Tiếp tục thực hiện nông thôn mới đi vào chiều sâu, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng cao. Văn hóa, xã hội, môi trường phát triển bền vững, an ninh chính trị ổn định. Hệ thống giao thông trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và các đơn vị thôn xóm và các KDC nông thôn mới được chỉnh trang đều có các mô hình phát triển kinh tế, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu.

            2. Yêu cầu:

           Các tổ chức, ban ngành đoàn thể, các đơn vi thôn xóm đều phải triển khai xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể tổ chức thực hiện một cách bài bản, thiết thực, phát động thành phong trào chung, thực hiện việc kiểm tra đánh giá tiến độ tại tất cả các thôn, các vườn hộ gia đình. Lựa chọn các việc trọng tâm huy động cán bộ, Đảng viên và toàn thể nhân dân thực hiện. Đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả thiết thực; Thời gian kết thúc đợt cao điểm vào 15/5/2020.

           II.NỘI DUNG THỰC HIỆN

           1. Kiện toàn và phân công các thành viên BCĐ của xã và các đơn vị thôn xóm.

            Kiện toàn, thành lập Ban chỉ đạo, ban quản lý, ban giám sát xây dựng Nông thôn mới, tiểu ban phát triển thôn theo quy định, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, tiểu ban phát triển thôn.

           Khảo sát thực trạng, lập phương án và phê duyệt thực hiện các nội dung phải làm trong từng tháng cao điểm, yêu cầu phân công rõ lãnh đạo phụ trách, cán bộ công chức thực hiện, thời gian hoàn thành.

          Họp cán bộ cốt cán, chi bộ và họp dân để tuyên truyền đồng thời lấy ý kiến hoàn chỉnh phương án thực hiện;

        Tổ công tác, thành viên được phân công kiểm tra tiến độ hàng ngày theo kế hoạch và tiến hành giao ban các nội dung công việc đã xây dựng trong kế hoạch hàng tuần đúng thời gian quy định.

            Báo cáo tiến độ hàng ngày về huyện qua tổ công tác phụ trách và văn phòng điều phối xây dựng NTM. ( có kế hoạch và phiếu đầu việc hộ gia đình theo mẫu kèm theo)

           2. Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện tháng cao điểm:

           Thời gian thực hiện chia làm 2 đợt:

            Đợt 1: Từ ngày 15/2/2020 đến 30/2/2020. Tập trung các công việc thực hiện các tiêu chí ( hoàn thiện hồ sơ khối lượng công việc tại đơn vị thôn xóm và các hộ gia đình)

             Đợt 2: Từ ngày 15/4/2020 đến 15/5/2020. Để lựa chọn nội dung thực hiện tháng cao điểm gắn với chào mừng đại hội Đảng  các cấp. Tập trung công tác bề nổi ( phát động toàn thể nhân dân ra quân tổng dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang cây cối,  cắt tỉa hàng rào xanh, treo băng rôn khẩu hiệu, panoo áp pich trên các trục đường).

          + Phát động làm đường GTNT, khơi thông cống rãnh, hệ thống tiêu thoát nước KDC, đắp lề đường và trồng cây trên các tuyến đường;

        + Chỉnh trang công trình phụ trợ, vườn hộ và công trình chăn nuôi;  làm vườn mẫu;

            + Xây dựng điểm nhấn ở các KDC, nhà văn hóa thôn, xây dựng các tuyến đường tự quản Xanh - Sạch - Đẹp.

            + Phát quang giải tỏa, vệ sinh lòng lề đường, KDC; thu gom xử lý rác thải

           + Soát xét hợp nhất các loại hồ sơ tiêu chí, hồ sơ xã nông thôn mới

           + Căn cứ vào 5 nội dung nêu trên các tiểu ban lựa chọn các phần việc thực tế ở thôn xóm mình để đưa vào kế hoạch thực hiện trong 2 đợt cao điểm xây dựng NTM. Thời gian các tiêu ban nộp kế hoạch vào sáng ngày 16/2/2020 về đ/c VPNTM xã.

            4. Kinh phí thực hiện:

              Từ các nguồn

              - Nguồn huy động từ nhân dân, con em xa quê, các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức ủng hộ cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

           - Nguồn ngân sách xã huy động

          - Nguồn thưởng khi đạt chuẩn KDC mẫu theo NQ HĐND tỉnh, huyện.

         5. Chế độ giao ban, kiểm tra việc thực hiện các nội dung tháng cao điểm xây dựng nông thôn mới.

           BCĐ xây dựng NTM xã hội ý năm tiến độ thực hiện hàng ngày theo khung kế hoạch của các tiểu ban và xã đã đề ra

           Tổ công tác của BTV huyện ủy giao ban với BCĐ xã và tiểu ban phát triển thôn hàng tuần vào thứ 5 định kỳ và báo cáo tiến độ thực hiện về BCĐ huyện qua VP NTM.

              Kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần là ngày tập trung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.

           III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

             UBND, BCĐ, tiểu ban xây dựng nông thôn mới        . Khảo sát, lựa chọn các nội dung thực hiện trong tháng cao điểm

           Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện tại các thôn, các hộ gia đình trên đại bàn toàn xã.

           Tập trung huy động cao nhất nguồn lực để thực hiện tháng cao điểm xây dựng nong thôn mới

            Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng hộ dân trên hệ thống truyền thanh của xã và các đơn vị thôn xóm nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân tự nguyện, tự giác đóng góp công, của để xây dựng KDC nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dân đơn vị thôn xóm, hộ gia đình thực hiện các nội dung theo kế hoạch, phương án đã xây dựng.

        Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch

        4. Đối với hộ gia đình:

           Tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận, thống nhất nội dung thực hiện trong từng gia đình và mức độ đóng góp xây dựng nông thôn mới phù họp với khả năng, điều kiện của địa phương

          Trực tiếp thực hiện đối với tinh thần tự nguyện, tự giác và chủ động

           Tham gia quản lý và giám sát các hoạt động xây dựng khu dân cư nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

          Trên đây là kế hoạch thực hiện đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới của BCĐ xã Tùng Châu.

             Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG BAN

          - BCĐ NTM huyện;

             - BTV Đảng ủy;

             -Thành viên BCĐ xã;                                                                   BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

             - Các đơn vị thôn xóm;                                                                        Trần Văn Lâm

             - Lưu: VP NTM.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.060
    Online: 242