ĐẢNG ỦY XÃ TÙNG CHÂU

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

 
 

Số: 06/QĐ- ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 

 


Tùng  Châu, ngày 21  tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thànhlập tổ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thôn xóm và các trường học xây dựng NTM giai đoạn 2017 - 2020.

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1980-QĐ/ TTg, ngày 17/10/2016 về ban hành bộ tiêu chí  quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 05/2017-QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-ĐU , ngày 07/02/2020 của Đảng ủy xã Tùng  Châu về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020;

 Xét đề nghị của văn phòng Đảng ủy - trực BCĐ xây dựng NTM.

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập các tổ công tác phụ trách các đơn vị thôn xóm thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM năm 2020.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2:Tổ công tác có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đảm bảo các tiêu chí theo quy định.Tổ có quyền điều động thành viên khác tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Đảng ủy, Các ban ngành có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- BCĐ XD NTM huyện

- Đảng uỷ- HĐND- BCĐ XD NTM xã;

- Chủ tịch, P chủ tịch UBND xã;

- Các đ/c có tên tại điều 1;

- BT, thôn trưởng các thôn

- Lưu VP- UBND, Trực NTM.

TM.  BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Trần Văn Lâm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

Danh sách tổ công tác phụ trách các đơn vị thôn xóm thực hiện nhiệm vụ chính trị xây dựng NTM năm 2020

(Kèm theo Quyết định số 06/ QĐ-ĐU ngày 21 tháng 02 năm 2020 của

Đảng ủy xã Tùng Châu)

Tổ 1: Chỉ đạo thôn Thanh Kim

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Trần Thị Thu Hiền

ĐUV - BT Đoàn TN

Tổ trưởng

2

Đ/c Phan  Duy  Trung

ĐUV - Trưởng CA xã

Tổ phó

3

Đ/c Cao Thị Ái

CC LĐTBXH

Thư kí

4

Đ/c Đào Danh Nhân

CC Địa chính

Tổ viên

5

Đ/c Lê Đình Phúc

CT Hội CCB  xã

Tổ viên

Tổ 2: Chỉ đạo thôn Thịnh Kim

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Phạm Hồng Duy

ĐUV - Xã đội trưởng

Tổ trưởng

2

Đ/c Đào Thúc Khoát

CT Hội NCT xã

Tổ phó

3

Đ/c Phạm Thị Hồng Quyên

PCT Hội LHPN xã

Thư kí

4

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh

Kế toán HTXNN Đức Tùng

Tổ viên

5

Đ/c Trần Quang Vũ

Công an thường trực

Tổ viên

Tổ 3: Chỉ đạo thôn Tân An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Đặng Văn Thiết

ĐUV - BT chi bộ Tân An

Tổ trưởng

2

Đ/c Nguyễn Lương Cảnh

ĐUV -GĐ HTXNN Đức Tùng

Tổ phó

3

Đ/c Trần Minh Lý

CC Tư pháp xã

Thư kí

4

Đ/c Hoàng Xuân Hoàn

Tài chính xã

Tổ viên

5

Đ/c Nguyễn Thị Huyền

Thú y xã

Tổ viên

Tổ 4: Chỉ đạo thôn Văn Khang

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Đinh Thị Hiền

ĐUV - PCT HĐND xã

Tổ trưởng

2

Đ/c Trần Ngọc Nhung

PCT Hội ND xã

Tổ phó

3

Đ/c Đặng Thị Thúy

VP Đảng ủy - PCT UBMTTQ xã

Thư kí

4

Đ/c Nguyễn Thị Mùi

Văn hóa TT

Tổ viên

5

Đ/c Đào Xuân Thịnh

KS HTX NN xã Đức Tùng

Tổ viên

Tổ 5: Chỉ đạo thôn Đại Châu

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Chu Thị Phương

ĐUV - CT HỘI LHPN xã

Tổ trưởng

2

Đ/c Trần Hải Quân

Xã đội phó

Tổ phó

3

Đ/c Lê Thị Hải Túy

CC Văn phòng NV xã

Thư kí

4

Đ/c Đồng Thị Giang

Kế toán HTX Đức Châu

Tổ viên

5

Đ/c Tô Thị Điểm

Kiểm soát HTX Đức Châu

Tổ viên

Tổ 6: Chỉ đạo thôn Diên Phúc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Trần Quốc Toản

ĐUV - CT Hội ND xã

Tổ trưởng

2

Đ/c Trần Anh Đức

CC địa chính xã

Tổ phó

3

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng

CC LĐTB XH xã

Thư kí

4

Đ/c Nguyễn Quốc Giáp

Phó công an xã

Tổ viên

5

Đ/c Trần Văn Bính

PGĐ HTXNN Đức Châu

Tổ viên

Tổ 7: Chỉ đạo thôn  Châu Thịnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt

UVBTV - CT UBMTTQ xã

Tổ trưởng

2

Đ/c Phạm Văn Lưu

PCT Hội CCB xã

Tổ phó

3

Đ/c Hoàng Thị Quyên

CC Văn phòng NV xã

Thư kí

4

Đ/c Trần Đức Lợi

GĐ HTX NN Đức Châu

Tổ viên

5

Đ/c Nguyễn Thị Tân

PBT đoàn TN

Tổ viên

Tổ 8: Chỉ đạo các Trường  học

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

ĐUV - HT Trường MN  TC

Tổ trưởng

2

Đ/c Thái Biên Chương

HT Trường tiểu học TC

Tổ phó

3

Đ/c Nguyễn Thị Nga

PHT Trường mầm non TC

Thư kí

4

Đ/c Nguyễn Thị Minh Nguyệt

PHT Trường Tiểu học TC

Tổ viên

5

Đ/c Đặng Thị Tú

PHT Trường mầm non TC

Tổ viên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  4 người đã bình chọn
  Thống kê: 97.401
  Online: 55