ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÙNG CHÂU

*

Số:     QĐ/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Tùng Châu, ngày    tháng 03 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công thực hiện các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

 

 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương thông qua ngày 19/6/2015;

Thực hiện quyết định số 1980-QĐ/TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

Xét đề nghị của VP UBND xã-chuyên trách nông thôn mới,

QUYẾT  ĐỊNH

Điều 1. Phân công các tổ chức, cá nhân phụ trách thực hiện 10 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu xây dựng các mô hình kinh tế năm 2020.

1. Tiêu chí số 1. Nhà ở và công trình phụ trợ

UBMTTQ xã phối hợp chỉ đạo Ban công tác mặt trận thôn, ban phát triển thôn trên địa bàn toàn xã tổ chức thực hiện.

2. Tiêu chí số 2. Vườn hộ và công trình chăn nuôi

10 vườn mẫu phân công Hội nông dân xã phối hợp Ban phát triển 7 thôn chỉ đạo hội từ xã đến thôn xóm tổ chức thực hiện.

3. Tiêu chí số 3. Hàng rào

Phân công Hội CCB xã phối hợp với Ban phát triển 7 thôn chỉ đạo hội CCB từ xã đến thôn xóm tổ chức thực hiện, xây dựng 1 mô hình nhỏ lĩnh vực Tiểu thủ công nghiệp-thương mai dịch vụ.

4. Tiêu chí số 4. Đường giao thông

Phân công Ban giao thông xã, Ban phát triển 3 thôn tổ chức thực hiện.

5. Tiêu chí số 5. Văn hóa và khu thể thao thôn

Phân công Ban phát triển 3 thôn trên địa bàn phối hợp với Ban văn hóa xã tổ chức thực hiện.

6. Tiêu chí số 6. Hệ thống điện

Phân công Đoàn thanh niên xã phối hợp Ban phát triển 3 thôn chỉ đạo Đoàn thanh niên từxã đến thôn xóm tổ chức thực hiện. Xây dựng 1 mô hình nhỏ lĩnh vực nông nghiệp.

7. Tiêu chí số 7. Văn hóa, giáo dục, y tế

Phân công Ban phát triển 3 thôn phối hợp với văn hóa xã, ban giám hiệu 3 trường học, trạm y tế xã tổ chức thực hiện

8. Tiêu chí số 8. Vệ sinh môi trường

Phân công Hội LHPN xã phối hợp với nông nghiệp môi trường, Ban phát triển 3 thôn chỉ đạo hội từ xã đến thôn xóm tổ chức thực hiện.

9. Tiêu chí số 9. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội

Phân công cấp ủy, Ban phát triển 3 thôn phối hợp với Đảng ủy-UBND xã, ban công an xã tổ chức thực hiện.

10. Tiêu chí số 10. Chấp hành pháp luật quy ước, hương ước và các quy định khác của các tổ chức

Phân công Ban phát triển 3 thôn phối hợp với tư pháp, công an, quân sự, ban tài chính, ban giám đốc HTX xã tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Ngoài 10 tiêu chí trên các nội dung khác theo 19 tiêu chí xây dựng NTM có áp dụng tại địa bàn thôn đều phải đạt chuẩn

Điều 2. Các tổ chức, các nhân được phân công thực hiện nhóm tiêu chí có sự phối hợp 2 chiều trên xuống, dưới lên xây dựng khung kế hoạch lộ trình để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Văn phòng UBND xã, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, các tổ chức các nhân có tại điều 1, 2 căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:                                                     TM. BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

- Như trên;                                                                 TRƯỞNG BAN

- TT Đảng ủy, BCĐ xã,

- Trưởng ban, phó ban phát triển thôn,

- Lưu VP-UBND, trực NTM.                                        

                                                                             Đồng Thanh Chức

                                                                               (Bí thư Đảng ủy)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.118
    Online: 60