BCĐ XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI

 


Số:      /QĐ- BCĐNTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tùng  Châu, ngày 20  tháng 8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân các thành viên phụ trách các tiêu chí

 xây dựng NTM năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 1980-QĐ/ TTg, ngày 17/10/2016 về ban hành bộ tiêu chí  quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 05/2017-QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐU , ngày 23/03/2020 của Đảng ủy xã Tùng  Châu về việc kiện toàn, bổ sung  Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2020;

 Xét đề nghị của Văn phòng  NTM.

BCĐ XÂY DỰNG NTM QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công phụ trách các các tiêu chí trong 20 tiêu chí  xây dựng NTM năm 2020 cho các thành viên sau:

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2:Các thành viên có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ chính trị chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đảm bảo, hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Điều 3: Quyết định này thay thế cho các Quyết định trước và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Nông thôn mới, các ban ngành có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- BCĐ XD NTM huyện

- Đảng uỷ- HĐND - BCĐ XD NTM xã;

- Chủ tịch, P chủ tịch UBND xã;

- Các đ/c có tên tại điều 1;

- Lưu VP NTM.

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Đồng Thanh Chức

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.109
    Online: 42