ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ TÙNG CHÂU

 

 
 

Số: 03/NQ-UBBC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

       Tùng Châu, ngày 28 tháng  5  năm 2021

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tùng Châu khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 22/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 của các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026,

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tùng Châu khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử trong toàn xã như sau:

1. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu: 25 người;

2. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 43 người;

3. Kết quả bầu cử tại các đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người ứng cử đại biểu HĐND xã

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 1

(thôn Thanh Kim)

1.Nguyễn Viết Đạt

28

10,11

2.Trần Thị Thu Hiền

239

86,28

3.Lê Thị Mến

30

10,83

4. Đặng Thị Thủy

237

85,56

5. Phan Duy Trung

262

94,58

Đơn vị bầu cử số 2

(thôn Thịnh Kim)

 

1.Nguyễn Thị Phương Chi

35

10,8

2.Đoàn Văn Chương

36

11,11

3. Nguyễn Hữu Đức

286

88,27

4.Trần Thị Trà Giang

50

15,43

5.Phạm Thị Hồng Quyên

284

87,65

6. Nguyễn Thị Hoài Thanh

285

87,96

7.Nguyễn Hữu Thọ

267

82,42

Đơn vị bầu cử số 3 (Thôn Tân An)

1. Trần Văn Bính

42

10,32

2. Nguyễn Lương Cảnh

348

85,5

3. Phạm Văn Lưu

69

16,95

4. Lê Đình Phúc

274

67,32

5. Trần Hải Quân

142

34,89

6. Đặng Văn Thiết

299

73,46

7. Đậu Thanh Tịnh

389

95,58

Đơn vị bầu cử số 4 (Thôn Văn Khang)

1. Trần Thị Dung

18

7,41

2. Phạm Hồng Duy

228

93,83

3. Đinh Thị Hiền

180

74,07

4. Nguyễn Thị Liệu

38

15,64

5. Đào Khắc Thạch

191

78,60

6. Nguyễn Ngọc Thơ

240

98,77

7. Cao Thị Như ý

22

9,05

Đơn vị bầu cử số 5 (Thôn Đại Châu)

1. Nguyễn Hoài Bảo

31

10,4

2. Thái Biên Chương

276

92,62

3. Tô Thị Điểm

282

94,63

4. Hoàng Quốc Hải

263

88,26

5. Nguyễn Thị Phương Thanh

22

7,38

Đơn vị bầu cử số 6

(Thôn Diên phúc)

1. Nguyễn Thị Ngọc Lê

39

9,4

2. Trần Thị Ngọc

384

92,53

3. Lê Thị Kim Oanh

34

8,19

4. Chu Thị Phương

380

91,57

5. Trần Quốc Toản

371

89,4

Đơn vị bầu cử số 7

(Thôn Châu Thịnh)

1. Đồng Thanh Chức

442

92,66

2.Nguyễn Viết Dũng

433

90,78

3. Trần Đức Lợi

351

73,58

4. Thái Thị Luân

60

12,58

5. Nguyễn Thị Nguyệt

437

91,61

6. Nguyễn Thị Phương

53

11,11

7. Lê Thị Như Quỳnh

50

10,48

 

4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tùng Châu khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau:

Đơn vị bầu cử

Họ và tênngười trúng cử đại biểu HĐND

Số phiếu bầu

Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ

Ghi chú

Đơn vị bầu cử số 1

(thôn Thanh Kim)

1. Phan Duy Trung

262

94,58

2.Trần Thị Thu Hiền

239

86,28

3. Đặng Thị Thủy

237

85,56

Đơn vị bầu cử số 2

(thôn Thịnh Kim)

 

1. Nguyễn Hữu Đức

286

88,27

2. Nguyễn Thị Hoài Thanh

285

87,96

3.Phạm Thị Hồng Quyên

284

87,65

4.Nguyễn Hữu Thọ

267

82,41

Đơn vị bầu cử số 3

(thôn Tân An)

1. Đậu Thanh Tịnh

389

95,58

2. Nguyễn Lương Cảnh

384

85,5

3. Đặng Văn Thiết

299

73,46

4. Lê Đình Phúc

274

67,32

Đơn vị bầu cử số 4  (thôn Văn Khang)

1. Nguyễn Ngọc Thơ

240

98,77

2. Phạm Hồng Duy

228

93,83

3. Đào Khắc Thạch

191

78,60

4. Đinh Thị Hiền

180

74,07

Đơn vị bầu cử số5 (thôn Đại Châu)

1. Tô Thị Điểm

282

94,63

2. Thái Biên Chương

276

92,62

3. Hoàng Quốc Hải

263

88,26

Đơn vị bầu cử số 6   (thôn Diên Phúc)

1. Trần Thị Ngọc

384

92,53

2. Chu Thị Phương

380

91,57

3. Trần Quốc Toản

371

89,4

Đơn vị bầu cử số7  (thôn Châu Thịnh)

1. Đồng Thanh Chức

442

92,66

Nguyễn Thị Nguyệt

437

91,61

3. Nguyễn Viết Dũng

433

90,78

3. Trần Đức Lợi

351

73,58

 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn xã Tùng Châu căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- CQ tổ chức - Nội vụ;

- Thường trực huyện ủy;

- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử xã;

- Các thành viên UBBC xã;

- UBMTTQ xã;

- Lưu: UBBC xã.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

ký)

Nguyễn Ngọc Thơ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 54.081
    Online: 65