ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ LÂM TRUNG THỦY

 

 
 

Số:  187 /QĐ-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

Lâm Trung Thủy, ngày  06   tháng  10  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn ban quản lý xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 29/11/2010 của UBND Tĩnh Hà Tĩnh về triển khai ch­ương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của BCĐ NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới năm 2020 gồm các Ông(bà) sau đây;

1.

Ông:

Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch UB

Trưởng ban

2.

Ông:

Đặng Sỹ Chiến

P. Chủ tịch UB

Phó ban trực

3.

Ông:

Phan Văn Đức

P. Chủ tịch UB

Phó ban

4.

Ông:

Nguyễn Văn Quyền

P. Chủ tịch UB

Phó ban

5.

Bà  :

Phạm Thị Mai

CT. MTTQ

Ban viên

6.

Bà:

Trần Thị Kim Cương

CT. HND

Ban viên

7.

Ông:

Đinh Văn Thành

Q.CT. CCB

Ban viên

8.

Bà  :

Đinh Thị Xuyến

CT. LHPN

Ban viên

9.

Ông:

Phạm Tùng Lâm

Bí thư đoàn TN

Ban viên

10.

Ông:

Nguyễn Hữu Hiếu

C.c Địa chính – XD

Ban viên

11.

Ông:

Đào Quốc Sử

C.c Trưởng ban TC

Ban viên

12.

Bà:

Trần Thị Thu Lan

C.c NN-MT

Ban viên

13.

Bà:

Phạm Thị Thúy

C.c NN-MT

Ban viên

14.

Bà:

Phan Thị Cẩm Giang

C.c Văn hóa

Ban viên

Điều 2. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới tổ chức thực hiện nhiệm vụ đư­­ợc điều động các thành viên liên quan, thành lập từng tiểu ban phù hợp, giao các tiểu ban xây dựng ch­­ương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ trình BCĐ duyệt và tổ chức thực hiện;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng UBND xã và các Ông(bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Văn phòng điều phối XĐ NTM huyện;                   

- Các thành viên ban quản lý;

- Các tập thể, các đơn thôn xóm;

- Lưu: VP/Trực NTM xã.

           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                      CHỦ TỊCH

        Nguyễn Hữu Thọ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 42.111
    Online: 69