Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, vì vậy, xây dựng chi bộ tốt là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên..

TTình hình sinh hoạt chi bộ thời gian qua

Những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến; nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong cấp ủy, đảng viên được nâng lên; một số cấp ủy đã ban hành nghị quyết, kế hoạch, xây dựng mô hình mới, cách làm hay, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chuyên đề được quan tâm. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của bí thư chi bộ được nâng lên. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ý thức, trách nhiệm của đảng viên.

Sinh hoạt chuyên đề " tự soi tự sửa " tại Đảng ủy Hoàng Văn Thụ ( huyện Đức Thọ ), góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trij, đạo đức, lối sống, những biểu hiện " tự diễn biến" " tự chuyển hóa " trong nội bộ  . (  ảnh Ngọc Luyến )

Tuy vậy, một số chi bộ chưa chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chế độ sinh hoạt định kỳ chưa duy trì thường xuyên, nhất là trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ còn chung chung, đơn điệu, thiếu hấp dẫn, nặng về công tác chuyên môn; chưa chú trọng đánh giá kết quả công tác của chi bộ, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của chi ủy và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên. Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Còn nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt phải xoá tên. Chất lượng sinh hoạt của nhiều chi bộ còn hạn chế; việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa thường xuyên, còn hình thức, chạy theo thành tích, kết quả chưa phản ánh đúng thực chất.

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan, nhưng về cơ bản vẫn do các nguyên nhân chủ quan sau: một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ; năng lực, trách nhiệm, phương pháp điều hành, tổ chức sinh hoạt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp uỷ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu sâu sát, chưa đề ra các giải pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về sinh hoạt chi bộ. Ở một số nơi, công tác tự phê bình và phê bình còn có biểu hiện nể nang, ngại va chạm, đấu tranh, dĩ hòa vi quý. Một số chi bộ còn xem nhẹ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, rèn luyện, tu dưỡng về bản lĩnh, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật còn yếu; việc xử lý chi bộ, đảng viên vi phạm chế độ sinh hoạt đảng chưa nghiêm; tình trạng chi bộ có số lượng đảng viên quá đông hoặc nhiều đảng viên làm việc phân tán ở xa làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Quan điểm, mục tiêu

Quan điểm

Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Đảng mạnh là do chi bộ tốt, vì vậy xây dựng chi bộ tốt là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Sinh hoạt chi bộ là hình thức hoạt động lãnh đạo chủ yếu của chi bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của chi bộ là nhiệm vụ rất quan trọng, phải được làm thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tuân thủ các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đề cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng và đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Mục tiêu tổng quát

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi ủy, chi bộ; bảo đảm tính lãnh đạo, định hướng, tính giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức, thực sự nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt của các loại hình chi bộ trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể

- 100% chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 01 lần.

- 100% chi ủy (bí thư, phó bí thư ở những nơi không có chi ủy) tổ chức họp để thống nhất nội dung sinh hoạt trước khi họp chi bộ.

- 100% chi bộ thực hiện đầy đủ nội dung, đúng quy trình các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ, ngay sau sinh hoạt chi bộ tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt, chấm điểm theo quy định.

- 100% đảng bộ cơ sở phân công cấp ủy viên phụ trách và tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt tại chi bộ.

- Duy trì nền nếp việc tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt đạt trên 85%.

- 100% chi ủy viên hằng năm được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng, cập nhật kiến thức mới.

- 100% chi bộ, chi uỷ ban hành quy chế làm việc theo nhiệm kỳ, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên ban chấp hành.

- Trên 80% chi bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ đạt mức tốt.

- Đến năm 2025: 100% chi bộ xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình “chi bộ 4 tốt”.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong sinh hoạt chi bộ

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp uỷ, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Quy định số 17-QĐ/TU, ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện phân công ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với các tổ chức đảng và phụ trách cơ sở theo hướng: Cấp ủy viên cấp tỉnh nắm tới tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy viên cấp trên trực tiếp cơ sở nắm tới chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; cấp ủy viên cơ sở nắm tới đảng viên, hộ gia đình. Cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ cấp trên thường xuyên chỉ đạo cấp ủy cấp dưới, kịp thời chấn chỉnh khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Phân công cấp ủy viên, cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ. Tập trung củng cố, giúp đỡ các chi bộ nông thôn, những chi bộ còn yếu kém, chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo chi bộ thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm mọi đảng viên trong chi bộ đều được phân công công tác phù hợp.

2. Nâng cao chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ

Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản của chi bộ theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong đó ưu tiên lãnh đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, trọng tâm; nêu rõ nội dung, yêu cầu, biện pháp và phân công thực hiện, xác định rõ thời gian hoàn thành và chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện. Tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú ý phát hiện cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả trong thực tiễn, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện, đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để khắc phục, chấn chỉnh. Thường xuyên lắng nghe, tiếp thu những trao đổi, góp ý của đảng viên đang công tác (cư trú ở địa phương) với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở về các công việc chung của địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề bức xúc, vấn đề khó còn nhiều ý kiến khác nhau.

3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, bí thư chi bộ, thực hiện nghiêm những vấn đề có tính nguyên tắc trong Đảng. Đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể. Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp uỷ, quy định chặt chẽ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ, quy trình công tác; xác định rõ mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Cùng với đó, xây dựng cấp ủy thực sự là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể hoặc hình thức phù hợp, khả thi, sát với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nâng cao năng lực, khả năng phát hiện những vấn đề khó, vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, bám sát tình hình, đánh giá, lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm cần giải quyết để tập trung lãnh đạo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp nắm tình hình và phân công cấp ủy viên theo dõi, hướng dẫn và trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ được phân công phụ trách, dự sinh hoạt với các chi bộ trong đảng bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc của chi bộ và đảng viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, trước hết là cấp ủy, bí thư chi bộ, người đứng đầu địa phương, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong sinh hoạt chi bộ.

4. Thực hiện nghiêm chế độ, nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng trong sinh hoạt chi bộ

Cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Sinh hoạt chi bộ phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng. Mở rộng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong sinh hoạt Đảng; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, bảo vệ những đảng viên thẳng thắn đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp phải thực sự gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ để mọi người noi theo. Người chủ trì cần tạo bầu không khí cởi mở, phát huy dân chủ thực chất và lắng nghe, khuyến khích đảng viên bày tỏ chính kiến, quan điểm, tâm tư, nguyện vọng, quan điểm của mình, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

5. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác định hướng dư luận xã hội trong các hoạt động của chi bộ

Nội dung sinh hoạt cần cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, phù hợp với từng loại hình chi bộ. Việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt phải thực sự chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. Chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình chi bộ để lựa chọn đúng, trúng nội dung sinh hoạt, đảm bảo tính toàn diện, xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phổ biến tới đảng viên. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, đảng viên được thông báo trước nội dung sinh hoạt; khi có những nội dung quan trọng, chi bộ gửi tài liệu sinh hoạt trước cho đảng viên nghiên cứu, gợi ý, phân công đảng viên chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để sinh hoạt chi bộ và gửi tài liệu sinh hoạt của chi bộ nhưng phải đảm bảo quy định bí mật nhà nước và các quy định của Đảng.

Tăng cường sinh hoạt chuyên đề phù hợp với định hướng của cấp trên trực tiếp và loại hình chi bộ, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp đối với tổ chức đảng ở địa bàn có nhiều đảng viên từ nơi khác đến tạm trú, khu công nghiệp, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tư nhân…; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ đảng đối với một số nội dung phù hợp ở chi bộ có đông đảng viên. Đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, XII, XIII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Mỗi năm, chọn từ 5% đến 10% chi bộ sinh hoạt định kỳ và từ 3% đến 5% chi bộ sinh hoạt chuyên đề làm điểm chỉ đạo; cấp ủy các cấp thành lập tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ sinh hoạt điểm, tổ chức cho các chi bộ dự sinh hoạt chéo với nhau nhằm chia sẻ, rút kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Tăng cường nắm bắt và có biện pháp hữu hiệu để giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ, toàn diện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội trong sinh hoạt chi bộ để kịp thời quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chính thống về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và những vấn đề nóng, dư luận quan tâm, góp phần ngăn chặn những thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

6. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ chi ủy viên, trước hết là bí thư chi bộ

Cấp ủy các cấp quan tâm tạo nguồn, củng cố, kiện toàn kịp thời cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ đảm bảo số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, thực sự là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận nơi có điều kiện, bí thư chi bộ đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu thí điểm việc lựa chọn bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, triển vọng làm phó bí thư chi bộ. Quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ để cán bộ Đoàn, người hoạt động không chuyên trách cấp xã tham gia cấp uỷ, bí thư, phó bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Hằng năm, các cấp ủy đảng tổ chức gặp mặt, trao đổi với đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và tôn vinh, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ

Coi trọng tự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, tổ chức đảng; kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát theo chuyên đề. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn của uỷ ban kiểm tra cấp trên đối với cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có nền nếp việc đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt, việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của cấp ủy và chi bộ; tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, kịp thời chấn chỉnh chi bộ còn hạn chế; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm những đảng viên, kể cả cấp ủy viên không chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng; hằng năm, gắn kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ.

Tổ chức thực hiện

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc cụ thể hoá Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh chính sách, quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết; hướng dẫn và tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề.

Trường Chính trị Trần Phú chủ trì, phối hợp với cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị, trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư và cấp ủy viên các chi bộ.

Các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phản ánh kịp thời việc tổ chức thực hiện Nghị quyết và các gương điển hình tại các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được quán triệt đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

theo baohatinh.vn

 
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 99.065
Online: 56