Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương, của Tỉnh

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương, dơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

 

Chiều ngày 24/11, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện. Tham dự có: Đ/c Nguyễn Thành Đồng, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Đặng Giang Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Trần Hoài Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủyHội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu trong toàn huyện.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 25/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức, quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023, của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cù Thị Mỹ Hiệp quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 99-KL/TU, ngày 05/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Lê Văn quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng Công an huyện, quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Các nghị quyết, chỉ thị, quy định được quán triệt trong hội nghị lần này là những văn bản quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh đã được quán triệt; đề nghị sau hội nghị, các địa phương, đơn vị cụ thể hóa các nội dung kịp thời, hiệu quả, sát thực tiễn. Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận, chỉ thị gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy đề nghị các phòng, ban, địa phương, đơn vị tổ chức rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch về xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội đã đề ra từ đầu năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trích: ductho.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 106.686
Online: 141