ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO xã Thanh Bình Thịnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2020” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND xã Thanh Bình Thịnh; nội dung cụ thể: 1. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu cuối năm công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; 2. Phấn đấu 90% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định tỷ lệ vượt thời gian là 10%; 3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ; 4. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng không; 5. Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành. Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức UBND xã có trách nhiệm nắm vững nội dung mục tiêu chất lượng đã được ban hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Ngọc Hườn
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
233 người đã bình chọn
Thống kê: 125.830
Online: 146