ĐẢNG UỶ XÃ ĐỨC THANH BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XD NÔNG THÔN MỚI Số: 58 /BC-NTM ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đức Thanh, ngày 16 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO Công tác xây dựng Nông thôn mới đến tháng 10/2018 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN Tháo dỡ 3107 mét bờ rào xây, hàng chục công xây kiên cố; Đã cấp 678,45 tấn trong đó: Cấp làm đường 330,50 tấn; 133,80 tấn cấp hỗ trợ tháo dỡ bờ rào xây; cấp hỗ trợ xây mương 165,30 tấn; hỗ trợ Nhà văn hóa: 48,85 tấn. Trong đó: Thanh Trung: 70,95 tấn; Thanh Đình 289,10 tấn; thôn Đại Lợi 134,30 tấn; thôn Đại Liên 98 tấn; thôn Xóm Mới 73 tấn. Cấp xây bồn hoa 3,4 tấn; cấp cho HTX 9,2 tấn. Dự kiến trong tháng 10/2018 xã đăng ký nhận thêm 400 tấn xi măng để xây dựng GTNT và mương thoát thải trong khu dân cư; - Cấp 45.000 viên gạch Tập lô xây mương, bồn hoa, nhà văn hóa thôn theo cơ chế của xã hỗ trợ; II. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN THEO TỪNG TIÊU CHÍ Theo đánh giá của Văn phòng NTM huyện và xã tự đánh giá đến tháng 10/2018 đã đạt 13 tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh Hà Tĩnh gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Thông tin và truyền thông;Nhà ở dân cư; Thu Nhập; Hộ Nghèo; Lao động có việc làm; Tổ chức sản xuất; Giáo dục – Đào tạo; Y tế; Văn hóa; Quốc phòng và an ninh. 1. Tiêu chí số 1: Quy hoạch (Đạt) Đã in và chôn cột gắn biển công bố quy hoạch theo quy định; Đã cắm bổ sung 200 cọc mốc quy hoạch tại các tuyến GTNT, khu thương mại dịch vụ, khu chăn nuôi tập trung. Chôn cột và rào Nghĩa trang Đại Thanh, đang tiến hành rào và chôn cột bê tông tại Nghĩa trang Đại Thắng; 2. Tiêu chí số 2: Giao thông (Chưa đạt) Theo nhận định đánh giá thì tiêu chí giao thông có khả năng đạt trước tháng 12/2018 cụ thể đã thực hiện chi tiết như sau: Thanh Trung: - Đường giao thông nông thôn: Quy hoạch 10 tuyến dài 2510 mét; đã hoàn thành 06 tuyến dài 1450 mét; Còn lại 04 tuyến dài 1060 mét cụ thể ở các tuyến cần phải thực hiện sau: Ngõ bà Tiến – Bờ sông dài 210 mét; Ngõ Đài – Ngõ Nuôi dài 170 mét; Ngõ Khởi – Ngõ Ngụ dài 430 mét; Kho HTX – Cầu giữa dài 250 mét. - Mương thoát thải: quy hoạch 04 tuyến dài 750 mét; đã thực hiện 02 tuyến dài 260 mét; còn lại 02 tuyến dài 490 mét cụ thể tên tuyến: Ông Thân – anh Phú dài 250 mét; Ông Chỉ - kênh C Bắc (Dự án đang làm); Ngoài kế hoạch đã làm thêm 250 mét cụ thể: Sơn Kỳ - Ông Huy dài 60 mét; Thuần Khởi – Kênh 19/5 dài 190 mét; - Giao thông nội đồng: Quy hoạch 02 tuyến dài 2020 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 1110 mét; còn lại: 910 mét; * Thanh Đình: - Đường giao thông nông thôn: Quy hoạch 10 tuyến dài 3000 mét; đã hoàn thành 08 tuyến dài 2630 mét; Còn lại 02 tuyến dài 370 mét cụ thể ở các tuyến cần phải thực hiện sau: Ngõ bà Long – Lộc Quang dài 130 mét; Ngõ Đ/c Đạt – Ngõ Bình Dương dài 240 mét (Cần phải làm 110 mét đoạn Bình Dương – Bà Thanh Cự). - Mương thoát thải: Quy hoạch 07 tuyến dài 1100 mét; đã thực hiện 05 tuyến dài 920 mét; còn lại 01 tuyến dài180 mét cụ thể tên tuyến: Cầu giữa – Ông Tám dài 180 mét (Dự án đang làm); Ngoài kế hoạch đã làm thêm 6 tuyến dài 466 mét cụ thể: Ông Đáp – kênh 19/5 dài 90 mét; Ngõ Vui – Ngõ Thúy dài 26 mét; Ngõ Trung – Ngõ Toàn dài 80 mét; Ngõ Định – Đường Dự án dài 140 mét; anh Cung – Anh Thuần dài 100; Lĩnh Hoàn – Đường Bê Tông dài 30 mét. - Giao thông nội đồng: Quy hoạch 02 tuyến dài 1060 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 720 mét; còn lại:Đang làm 01 tuyến dài 340 mét; * Đại Lợi: - Đường giao thông nông thôn: Quy hoạch 10 tuyến dài 2490 mét; đã hoàn thành 03 tuyến dài 640 mét; Còn lại 07 tuyến dài 1850 mét cụ thể ở các tuyến cần phải thực hiện sau:Ngõ Tam – Ngõ Nghĩa dài 160 mét; Ngõ Thắng Đồng – Tính Bạng dài 180 mét (Mở rộng và đổ lề); Anh Phấn – Hướng Thắng dài 280 mét (Đổ đá cấp phối); Kênh C Bắc – anh Tiếp Tiềm dài 150 mét (Mở rộng và đổ lề); Ngõ Thụy – Bà Phương Nghị dài 150 mét (Mở rộng và đổ lề); Ngõ ông Trí – Đại Liên dài 350 mét (Mở rộng và đổ lề); Ngõ ông Thảo Cung – Anh Trinh dài 220 mét (Mở rộng và đổ lề); Ngõ Học – Ngõ Thiện dài 360 mét (làm mới); - Mương thoát thải: quy hoạch 02 tuyến dài 690 mét; đã thực hiện 1/3 tuyến dài 130 mét (anh Cương – Kênh C Bắc); còn lại 02 tuyến dài 560 mét cụ thể tên tuyến:Ông Kha – Giếng Kênh C Bắc dài 210 mét; Anh Cương – Việt Thạch dài 350 mét. - Giao thông nội đồng: Quy hoạch 02 tuyến dài 1170 mét; đã thực hiện 02 tuyến dài 1170 mét; * Đại Liên: - Đường giao thông nông thôn: Quy hoạch 7 tuyến dài 1350 mét; đã hoàn thành 05 tuyến dài 900 mét; Còn lại 02 tuyến dài cụ thể ở các tuyến cần phải thực hiện sau:Ngõ bà Tiến chí – ông Thông dài 300 mét; ngõ bà Hòa Tịnh – Ngã ba bà Thuần dài 150 mét; - Mương thoát thải: Quy hoạch 02 tuyến dài 450 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 290 mét; còn lại 01 tuyến dài 160 mét cụ thể tên tuyến:HL 01 – Anh Tình; Ngoài kế hoạch đã làm thêm 04 tuyến dài 408 mét cụ thể: Ông cẩn – Hoa Đạt dài 100 mét; Ông Thế - Hoa Đạt dài 83 mét; Ông Cần – HL01 dài 75 mét; Cửu Sanh – Tiến Thi dài 150 mét; - Giao thông nội đồng: Quy hoạch 04 tuyến dài 1580 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 570 mét; còn lại:1010 mét; * Xóm Mới: - Đường giao thông nông thôn: Quy hoạch 6 tuyến dài 1500 mét; đã hoàn thành 03 tuyến dài 685 mét; Còn lại 04 tuyến dài 815 mét cụ thể ở các tuyến cần phải thực hiện sau: Ngõ Hoan – Ngõ Bình dài 135 mét (Mở rộng và đổ lề); Ngõ Thìn Bính – Kỳ Xuân dài 130 mét; Ngõ Quý – Ngõ Thức dài 330 mét; Ngõ Thiện – Ngõ Lý Đồng dài 220 mét; - Mương thoát thải: quy hoạch 02 tuyến dài 340 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 170 mét; còn lại 01 tuyến dài 180 mét cụ thể tên tuyến:Ngõ Ông Hợi – Hựu Quát dài 180 mét; Ngoài kế hoạch đã làm thêm 03 tuyến dài 250 mét cụ thể: Tạo Linh – Ngõ Vị dài 100 mét; ông Nghĩa Mạo – Nhà văn hóa dài 100 mét; ông Thành – Đường Ngõ Xóm dài 50 mét. - Giao thông nội đồng: Quy hoạch 01 tuyến dài 290 mét; đã thực hiện 01 tuyến dài 290 mét; 3. Tiêu chí số 3: Thủy Lợi (Đạt) Đã trực tiếp khảo sát để xây dựng Trạm bơm A của HTX Đại Thanh và có phương án để phục vụ tưới cho 15 ha theo kết luận của đoàn kiểm tra ngày 15/8; Bổ sung Hợp đồng nguyến tắc về Tre, bao tải, phên cót, gạo trong phương án phòng chống lụt bảo năm 2018; Đã Tập huấn cho cán bộ công chức về các phương án phòng chống thiên tai, lụt bão năm 2018; 4. Tiêu chí số 4: Điện (Đạt) Chỉnh trang hệ thống đường dây sau công tơ đảm dây 2.5 trở lên, chiều cao 4,5 mét đối với 80 hộ dân, bó gọn hệ thống đường dây bưu chính viễn thông; Thường xuyên phát quang đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. 5. Tiêu chí số 5: Trường học: (Chưa đạt) - Đang xây dựng bổ sung vườn cổ tích và 04 phòng ngủ, cải tạo cảnh quan, mua sắm đồ dùng, đồ chơi… - Xây dựng khuôn viên, làm lại sân, nhà chức năng Trường tiểu học còn nhà hiệu bộ, nhà học bộ môn bà Mai Thùy Linh hỗ trợ thì đang gặp khó khăn; - Trường THCS: Đang hoàn thiện Nhà hiệu bộ; còn thiếu nhà học bộ môn 8 phòng học để đạt tiêu chí nhưng còn khó khăn về vốn; 6. Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa ( chưa đạt) 6.1. Khu trung tâm xã: Đã hoàn thành: Nhà văn hóa, sân vận động. Đang xây dựng hoàn thiện khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em, nhà truyền thống, sân cầu lông, sân bóng chuyền và khuôn viên trụ sở. + Nhà văn hóa các thôn: Thôn Thanh Trung: Các hạng mục đã làm: Đã lam bờ rào, xây bồn hoa, trồng cây xanh. Nhà kho, nhà vệ sinh, sân bóng chuyền, tủ sách có trên 200 đầu sách; Các hậng mục cần phải làm: Khánh tiết, phông màn, trần nhà, tủ sách, thêm bàn ghế vã các bảng biểu; sân bóng đá mi ni, sân cầu lông, nhà xe hoặc mái che; bổ sung một số bàn ghế, Thôn Thanh Đình: Các hạng mục đã làm: Khuôn viên, khánh tiết, phông màn, trần nhà nhà văn hóa, bàn ghế, bờ rào xanh, bồn hoa, sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá mi ni; nhà kho, nhà vệ sinh; tủ sách có trên 200 đầu sách; Cần phải làm: hoàn thiện mái Nhà kho, nhà vệ sinh, cửa cổng; bổ sung một số bàn ghế; Thôn Đại Lợi: Các hạng mục đã làm: Khuôn viên, khánh tiết, phông màn, sơn, trần nhà nhà văn hóa, bàn ghế, bờ rào xanh, bồn hoa, sân bóng chuyền, sân cầu lông, tủ sách có trên 200 đầu sách; Cần phải làm: Nhà kho, nhà vệ sinh, mái che, cửa cổng; bổ sung một số bàn ghế; Thôn Đại Liên: Các hạng mục đã làm: Lát nền, sơn, Trần nhà nhà văn hóa, bàn ghế, bờ rào xanh, bồn hoa, mái che; lắp phông màn; làm Nhà kho, nhà vệ sinh; tủ sách có trên 200 đầu sách; Cần phải làm: Hoàn thiện khuôn viên, nhà vệ sinh; cửa cổng; sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá mi ni; bổ sung một số bàn ghế; Thôn Xóm Mới: Các hạng mục đã làm: Khuôn viên; sơn Trần nhà nhà văn hóa, bàn ghế, bờ rào xanh, bồn hoa, nhà xe; lát nhà văn hóa, làm Nhà kho, nhà vệ sinh, tủ sách có trên 200 đầu sách; Cần phải làm: Lắp phông màn; sân bóng chuyền, sân cầu lông, hoàn thiện sân bóng đá mi ni và; bổ sung một số bàn ghế; 7. Tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (Chưa đạt) Thống kê các hộ có ki ốt sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã. Chọn hộ xây dựng gian hàng tiện ích (Đã xác định ki ốt của chị Trần Thị Kiều – thôn Xóm Mới, khó khăn về mặt hàng 500 mặt hàng) và 05 cửa hàng kinh doanh tổng hợp (05 cửa hàng (Đặng Quang Tiến, Nguyễn Thị Hoa, Phan Văn Ngụ, Đinh Thị Thu Hiền, Tâm Hảo); - Hướng dẫn các hộ kinh doanh sắp xếp, bố trí ngành hàng hợp lý; tất cả hàng hóa phải được trưng bày trên giá, kệ, không để hàng hóa tiếp xúc trực tiếp với nền, tường xung quanh; - Thực hiện niêm yết giá. Bố trí khu vực giới thiệu sản phẩm nông sản địa phương đó là gạo và Rượu Thanh Lạng. 8. Tiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông ( Đạt) - Cần phải chỉnh trang khuôn viên; bổ sung ghế đá, bồn hoa; Bó gọn cáp viễn thông trên các tuyến đường liên thôn, liên xã; Ban Biên tập đã thường xuyên duyệt các tin bài trước khi phát thanh và đăng trên trang Thông tin điện tử xã; 9. Tiêu chí Nhà ở dân cư: (Đạt) 9.1. Xã không có nhà tạm dột nát; 9.2. Tỷ lệ Nhà ở dân cư đạt chuẩn 1094/1173 = 93,26 %; 10. Tiêu chí Thu nhập: (Đạt) Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 31 triệu/người/năm; Đang Điều tra thu nhấp năm 2018; Mô hình: Có 04 MH lớn trong đó 03 MH thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và 03 MH thuộc lĩnh vực TTCN-TMDV; 05 MH vừa trong đó 06 MH Nông nghiệp, 03 MH TTCN-TMDV và 6 Mô hình nhỏ. 11.Tiêu chí số 11: Hộ nghèo (Đạt) Tỷ lệ hộ nghèo đạt 3,58 % trừ hộ nghèo Bảo trợ xã hội. Đang triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018; 12. Tiêu chí số 12: Lao động có việc làm (Đạt) Tỷ lệ lao động có việc làm 1391 người/ 1410 người = 99,6%. Cần điều tra, rà soát lao động có việc làm đạt 99,70%. Đang điều tra lao động năm 2018. 13. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất: (Đạt) Bổ sung hồ sơ Quyết định sản phẩm chủ lực của xã là Lúa gạo; Bổ sung giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 14. Tiêu chí số 14: Giáo dục và đào tạo ( Đạt) 14.1. Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở 100%; 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (Phổ thông, bổ tục, trung cấp) 98%; 14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 60%; 14.4. tỷ lệ lao động qua đào tạo 41,42%. Đào tạo nghề 40 người, đạt 44,60%. 15. Tiêu chí số 15: Y tế (Đạt) Tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn xã đạt 84 %; cần thống kê rõ danh sách người dân tham gia BHYT; Trạm y tế xã đã đạt chuẩn quốc gia năm 2012; Tỷ lệ sinh con thứ 3 cao 27 %,cần có giải pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Đã cũng cố vường thuốc nam; xây lò đốt rác; Bổ sung mua sắm thêm trang thiết bị, nội thất; Tăng tỷ lệ thực hiện các dịch vụ kỷ thuật; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; thu gom xử lý rác thải đúng quy định; 16. Tiêu chí số 16: Văn hóa: (Đạt) Xã đã có 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; Rà soát chấn chỉnh việc thực hiện quy trình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 17. Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm (Chưa đạt) Thống kế hộ đã có máy lọc nước mini trên địa bàn xã. Đã thống nhất hỗ trợ nhân dân mua máy lọc nước mini là 500.000 đ/hộ; Phối hợp với TTNHS và VSMTNT Hà Tĩnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động các hộ gia đình lắp đặt sử dụng thiết bị xử lý nước sạch nhỏ lẻ hộ gia đình. Đã Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phân tích chất lượng nước. Rà soát, bổ sung và hướng dẫn các cơ sở còn lại thực hiện nội dung cam kết BVMT; - Tiếp tục vận động thực hiện vệ sinh hàng tuần, hàng tháng theo văn bản ban hành. - Chỉnh sửa, thay thế quy chế BMT theo các văn bản mới; - Vận động các hộ còn lại chỉnh trang vườn hộ, hàng rào, đảm bảo 3 sạch - Tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn, không vứt rác tại các kênh mương, ao hồ; tuyến đường chính; - Khối lượng rác tập kết tại bãi trung chuyển hiện nay chưa vận chuyển cần phun chế phẩm, xử lý các điểm tập kết rác dọc tuyến đường; - Bãi trung chuyển rác cần xây hàng rào, trồng cây xanh, vận động nhân dân thu gom bao gói thuốc BVTV trên cánh đồng. Tiếp tục vận động thực hiện các nội dung đảm bảo môi trường, đảm bảo 3 sạch; Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ còn lại xây dựng bể bioga, hố ủ phân, phun chế phẩm, hạn chế mùi hôi 18. Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (Chưa Đạt) Các mục 18.1; 18.2; 18.3; 18.4 và 18.6 đã đạt; Riêng 18.5 các nội dung cần phải thực hiện như sau: - Phòng giao dịch “Một cửa” của xã đã xây nhưng chưa đưa vào sử dụng; Thiếu bảng niêm yết công khai các văn bản QPPL và văn bản hành chính do cấp trên và UBND xã ban hành; - Chưa thanh toán kinh phí bố trí công tác PBGGPL theo chỉ tiêu đề ra; - Bổ sung tủ sách pháp luật cho 5/5 thôn; - Phô tô các biên bản họp thôn, họp các cụm dân cư về huy động đóng góp của nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới. 19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng xà an ninh (Đạt) 19.1. Lực lượng dân quân xã có 61 người trong đó 13 người nữ và 48 nam; Đảng viên 13 đồng chí = 21.3 %; 19.2. Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, hương ước, quy ước làng xã; Duy trì và đảm bảo xã an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Không có khiếu kiện đông người, kéo dài, không để xẩy ra trọng án. Ngăn chăn và xử lý kịp thời các tai tệ nạn xã hội như: Ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút… 20. Khu dân cư mẫu: (Chưa đạt) Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các thôn tự nguyện đăng ký xây dựng hoàn thành 10/10 tiêu chí trong năm 2018. Có 02 thôn xung phong đăng ký hoàn thành 100% yêu cầu đó là: Thôn Thanh Đình và thôn Đại Liên; thôn Thanh Trung và thôn Xóm Mới đăng ký hoàn thành 06/10 tiêu chí; thôn Đại Lợi đăng ký hoàn thành 05/10 tiêu chí. Đánh giá thực trạng các thôn cụ thể như sau: - Tiếp tục tuyên truyền vận động bà con nhân dân chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp,… sắp xếp các công trình phụ trợ hợp lý. - Cải tạo, tổ chức sản xuất trong các vườn mẫu cũng như trong vườn diện rộng. - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường giao thông và triển khai xây dựng hàng rào xanh; - Hoàn thiện khuôn viên và bổ sung các thiết chế trong NVH thôn. - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây mới các tuyến mương tiêu trong khu dân cư. - Thường xuyên rà soát, xử lý, các hộ chăn nuôi xả thải trực tiếp ra môi trường; Vườn mẫu: Đang chỉ đạo xây dựng 27 vườn mẫu. Đến đến thời điểm hiện tại đã vẽ sơ đồ quy hoạch 20 vườn, xây dựng 25 phương án dự toán của 25 vườn; đã đạt chuẩn 10 vườn. III. CÁC CÔNG VIỆC TRONG QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA XÃ ĐỨC THANH VÀ SỞ NÔNG NGHIỆP 1. Hỗ trợ Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã trong việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân về xây dựng Nông thôn mới: Nội dung này sở chưa thực hiện. 2. Tư vấn, hướng dẫn trong thực hiện xây dựng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; làm căn cứ cho việc lông ghép các nguồn vốn trong tổ chức thực hiện tiêu chí Thủy lợi. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai cho cán bộ chủ chốt cấp xã theo tiêu chí Nông thôn mới. - Nội dung này sở đã đỡ đầu hỗ trợ nội dung tập huấn nâng cao năng lực về phòng chống thiên tai cho cán bộ chủ chốt cấp xã theo tiêu chí Nông thôn mới. 3. Phối hợp với ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã khảo sát, lựa chọn xây dựng một số mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của xã trên cơ sở lồng ghép các nguồn vốn để tổng kết và nhân rộng những mô hình sản xuất có hiệu quả. Tư vấn kỷ thuật phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ. - Nội dung này xã chưa được hỗ trợ thực hiện. 4. Hỗ trợ, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, cũng cố HTX, THT theo hướng hiệu quả và đúng Luật HTX năm 2012, nhất là HTX Nông nghiệp. - Nội dung này Chi cục phát triển nông thôn của Sở nông nghiệp đã đỡ đầu hỗ trợ tập huấn 3 ngày trong tháng 9/2018. 5. Phối hợp rà soát quy hoạch nông nghiệp phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cấp huyện và cấp tỉnh; quy hoạch khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. - Nội dung này chưa thực hiện. 6. Hỗ trợ giống cây lâu năm, cây xanh bóng mát - Nội dung này Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp đã hỗ trợ cho xã Đức Thanh 500 cây lâu năm, cây bóng mát. 7. Hỗ trợ kiểm tra, rà soát, lấy mẫu xét nghiệm phân tích chất lượng nước sinh hoạt. - Nội dung này Sở đã cửa 02 đồng chí cán bộ về trực tiếp tại xã để tiến hành lấy mẫu nước để xét nghiệm. 8. Phối hợp các sở, ngành để giúp đỡ, hướng dẫn, tư vấn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện xã tiêu chí Nông thôn mới. - Nội dung này xã đang còn khó khăn về tiêu chí số 5 Trường học: Hạng mục nhà hiệu bộ và nhà đa năng trường Tiểu học do bà Mai Thùy Linh hỗ trợ và 08 phòng học bộ môn của trường THCS Thanh Dũng ước tính nguồn vốn khoảng 08 tỷ đồng. Điều này ngoài tầm của xã. Đề nghị Sở xem xét khâu nối với các cơ quan chức năng để giúp xã hoàn thành tiêu chí. 9. Vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ xã Đức Thanh về vật chất, giúp đỡ ngày công thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. - Nội dung này Sở đã hỗ trợ cho xã bằng vật chất 30 triệu đồng bằng tiền mặt, xã đã dùng vào việc mua máy vi tính để phục vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức. Trên đây là báo cáo rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 05 và công tác đỡ đầu của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đối với xã Đức Thanh./. Nơi nhận: - UBND huyện (b/c); - VPĐP XDNTM huyện (b/c); - Các đồng chỉ Đảng uỷ viên; - Thường trực MTTQ xã; - BCĐ XDNTM xã; - Bí thư, thôn trưởng các thôn; - Chủ nhiệm các HTX; - Lưu: VP/NTM. TRƯỞNG BAN BÍ THƯ ĐẢNG ỦY Nguyễn Tiến Đạt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  582 người đã bình chọn
  Thống kê: 137.248
  Online: 96