ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH Số: 96/QĐ - UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Bình Thịnh, ngày 30 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hổ trợ Đoàn viên Công Đoàn nghĩ hưu, chuyển và nhận công tác CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND huyện Đức Thọ ngày 02/03/2020 về việc giao dự toán Thu - Chi ngân sách xã Thanh Bình Thịnh năm 2020; Căn cứ Nghị quyết số 11/2020-NQ-HĐND khóa I kỳ họp thứ 2 ngày 02/03/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2020; Xét đề nghị của Công Đoàn xã Thanh Bình Thịnh, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Hỗ trợ Đoàn viên công Đoàn xã Nghĩ hưu, chuyển và nhận công tác (có danh sách kèm theo) Điều 2. Mức hỗ mỗi Đoàn viên nghĩ hưu và chuyển công tác: 1.000.000đ x 2 người = 2.000.000đ. Mức hổ trợ một Đoàn viên về Nhận công tác: 300.000đ x 01 người = 300.000đ ( Thay thế 01 bó hoa). Tổng cộng: 2.300.000đ ( Hai triệu ba trăm ngàn đồng./.) Kinh phí hỗ trợ được lấy từ ngân sách địa phương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, Văn phòng HĐND - UBND, Ban tài chính ngân sách, các cơ quan liên quan và các thôn căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VT, NV. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Ngọc Hường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.136
  Online: 81