ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH Số: 56/TB-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Bình Thịnh, ngày 29 tháng 4năm 2020 THÔNG BÁO Về việc mất giấy Chứng nhận QSD đất Ngày 28 tháng4 năm 2020, Ủy ban nhân dân xãThanh Bình Thịnh nhận được Đơn trình báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình Ông Chu Văn Khương và bà Trần Thị Lệ Trú quán: Thôn Đại Liên - xã Thanh Bình Thịnh trình báo về việc mất GCN QSD đất mang tênTrần Thị Lệ, số vào sổ 96;được UBND huyện Đức Thọ cấp ngày 20/10/1995, Cụ thể thửa đất như sau: - Thửa đất số 818, tờ bản đồ số 4b, diện tích 450m2(ONT: 200 m2; CLN: 250 m2tại thôn Đại Liên, xã Thanh Bình Thịnh. Căn cứ điểm Khoản 1, Điều 77, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, UBND xã Thanh Bình Thịnh thông báo đến các cơ quan, UBND các xã, thị trấn Giấy CN QSD đất mang tên bà Trần Thị Lệ, số vào sổ 96, cấp ngày 20/10/1995sẽ không còn giá trị. Sau thời gian 30 ngày, kể từ ngày 29/4/2020 đến hết ngày 29/5/2020 không nhận được ý kiến khiếu nại, phản ánh, UBND xã Thanh Bình Thịnhsẽ trình Văn phòng ĐK QSD đất, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện cấp lại giấy CN QSD đất mới cho hộ gia đình Ông Chu Văn Khương và bà Trần Thị Lệđúng theo các quy định hiện hành. Uỷ ban nhân dânxã Thanh Bình Thịnh thông báo đến các cơ quan trên địa bàn huyện, UBND các xã và toàn thể nhân dân được biết./. Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Các cơ quan trên địa bàn huyện; - UBND 28 xã, thị trấn; - Lưu: UBND. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Ngọc Hường


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 96.601
    Online: 89