ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

Số: 18/CV-NTM

“V/v đôn đốc các thôn chuẩn bị các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, đánh giá xã sau sáp nhập”

                   

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 21 tháng  9 năm 2020

 

Kính gửi: Ban phát triển xây dựng NTM các thôn.

                

          Căn cứ Công văn số 565/VPĐP-KHNVGS ngày 16/9/2020 của VPĐP xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh về việc kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn các xã sau sáp nhập. Theo Công văn, sáng ngày 20/10/2020 đoàn kiểm tra của tỉnh về đánh giá xã Thanh Bình Thịnh. Vậy BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đề nghị Ban phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Rà soát, đánh giá 10 tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu chí nào chưa đạt chuẩn thì tổ chức họp Ban để bàn kế hoạch thực hiện các nội dung để xây dựng đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

          2. Tổ chức lao động dọn vệ sinh, phát quang cây xanh, hàng rào xanh các tuyến đường trong khu dân cư và khu vực nhà văn hóa, khu thể thao thôn đảm bảo Xanh – Sạch – Đẹp (Vận động toàn thể nhân dân cùng tham gia, phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể).

          3. Ban phát triển thôn phân công cho các chi hội, chi đoàn đến các hộ để vận động sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, chỉnh trang các công trình phụ trợ chưa đạt, tuyên truyền các hộ phân loại, xử lý rác theo quy định.

          4. Liên hệ, phối hợp với Ban văn hóa xã để rà soát, xây dựng kế hoạch và bổ sung các bảng biển, pano, áp phích đã bị hỏng. Bổ sung các thiết chế văn hóa trong nhà văn hóa thôn.

          Đề nghị Ban phát triển thôn thực hiện tốt các nội dung trên và hoàn thành trước ngày 15/10/2020 để ngày 20/10/2020 đoàn kiểm tra của tỉnh về đánh giá khu dân cư mẫu các thôn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu BCĐ NTM xã.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.647
    Online: 398