ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

***

Số: 01-QĐ/BCĐ NTM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thanh Bình Thịnh, ngày  05tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới

kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2023

         

 

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ

         

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày   /01/2023 của UBND huyện Đức Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2023 đối với các xã, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 20/01/2021của BCH Đảng ủy xã về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và phát triển kinh tế vườn giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới mở rộng ngày 13/02/2023 của Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã;

Theo đề nghị của chuyên trách xây dựng nông thôn mới.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

  Điều 1: Giao nhiệm vụ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn năm 2023đối với các thôn cụ thể như sau:

+ Nhóm các thôn đạt chuẩn khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trong 6 tháng đầu năm2023 gồm các thôn: Bình Tiến A, Bình Tiến B, Xóm Mới.

+ Nhóm các thôn duy trì bền vững và thực hiện nâng cao các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn theo quyết định 39 gồm các thôn: Quang Tiến, Quang Chiêm, Gia Thịnh, Đồng Cần, Bình Định, Bình Hà, Thanh Đình, Thanh Trung, Bình Tân, Đại Lợi, Đại Liên;

  Điều 2: Trưởng Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn có tên trên chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá, xây dựng khung kế hoạch, phương án, dự toán, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, các nhân, thành viên Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn phụ trách các nội dung, chỉ tiêu trong mỗi tiêu chí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để xây dựng đạt chuẩn 10/10 tiêu chí theo quyết định 39 của UBND tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2023.

Hàng tuần, hàng tháng đồng chí trưởng Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới của thôn báo cáo kết quả thực hiện trong tuần, trong tháng cho BCĐ xây dựng nông thôn mới xã, nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất BCĐ xây dựng nông thôn mới xã hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ thôn trong quá trình thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các thôn có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- BPT các thôn có tên tại điều 1;

- Lưu BCĐ xây dựng NTM xã.

TM. BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Tiến Đạt

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.942
  Online: 63