UBND XÃ THANH BÌNH THỊNH

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:13/HĐPHPBGDPL

V/v tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 09 năm 2023

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 31 tháng 8  năm 2023

 

                                                Kính gửi:

 • Các ban, ngành, đoàn thể của xã;
 • Bí thư, thôn trưởng các đơn vị thôn , xóm.

 

Để đảm bảo kịp thời cung cấp thông tin các văn bản pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổng hợp một số văn bản pháp luật mới, ban hành có hiệu lực trong tháng 09 năm 2023, gửi các Đoàn thể, công chức các ngành và Bí thư, Thôn trưởng các đơn vị thôn,xóm .

Yêu cầu trưởng các Đoàn thể, công chức các ngành và Bí thư, Thôn trưởng các đơn vị thôn,xóm căn cứ hướng dẫn phổ biến pháp luật và thực tiễn tình hình các Đoàn thể, công chức các ngành và Bí thư, Thôn trưởng các đơn vị thôn, xóm lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp tại Thông tin pháp luật Tháng 09/2023 kèm theo Công văn này để thực hiện tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, loa truyền thanh của các đơn vị thôn xóm, lồng ghép trong các cuộc họp của đoàn thể mình và của các thôn, xóm.

           (Kèm theo Thông tin pháp luật tháng 09)

Giao Công chức Tư pháp- Hộ tịch – Cơ quan thường trực Hội đồng, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền thông tin pháp luật tháng 09/2023 .

          Nhận được Công văn này, yêu cầu các Đoàn thể, công chức các ngành và Bí thư, Thôn trưởng các đơn vị thôn,xóm triển khai kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Công chức Tư pháp – Hộ tịch để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội đồng PBGDPL huyện (b/c);

- TTr Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch,  các PCT UBND xã;

- Ban Pháp chế - HĐND xã;

- Hội đồng PBGDPL xã;

- Các thành viên tuyên truyền viên pháp luật xã;

- Lưu: HĐ.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

Đã Ký

 

 

 CHỦ TỊCH UBND

Đoàn Ngọc Hường

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.113
  Online: 43