ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH Số: 59/TB- UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Thanh Bình Thịnh, ngày 18 tháng 5 năm 2020 THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp với các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm TTCN, ngày 15/5/2020 Kính gửi: - BCH Thôn Bình Định; - Lãnh đạo Công ty IDI; - Các Doanh nghiệp, các hộ SXKD tại Cụm TTCN. Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện công văn số 57/BCĐ-NTM, của UBND huyện Đức Thọ, ngày 15/5/2020 về việc tập trung thực hiện các nội dung tua tuyến phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương lần 2; Căn cứ kết luận cuộc họp vào lúc 19h30 phút, ngày 15/5/2020 của UBND xã với các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm TTCN xã’ UBND xã Thanh Bình Thịnh thông báo một số nội dung sau: 1. Về công tác môi trường: Đề nghị các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh tại Cụm (cũ và mới) xử lý rác tại hộ, tại xưởng sản xuất, thường xuyên vệ sinh môi trường trước, sau khuôn viên nhà, lán, xưởng sản xuất của hộ. Khảo sát đề xuất để lắp đặt cống, rảnh thoát thải; 2. Công tác giao thông: Đề nghị các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất dọn dẹp gỗ và các vật dụng khác ở 2 bên đường để đảm bảo hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường trong khu Công nghiệp; Tháo dỡ các biển quảng cáo gây ảnh hưởng đến hành lang giao thông, nếu biển đã treo đúng chỗ quy định thì phải treo cao lên để đảm bảo tính thẩm mỹ; 3. Công tác phòng chống cháy nổ: Đề nghị các Doanh nghiệp các hộ dọn dẹp gỗ tại các vòi nước chữa cháy, cột phòng cháy. Đề nghị BQL Cụm mua bổ sung các vòi phòng chống cháy nổ trong Cụm TTCN; 4. Đề nghị ban quản lý Cụm phối hợp với các Doang nghiệp, các hộ SXKD tại Cụm tiến hành khảo sát, khôi phục lại đường điện chiếu sáng trong khu Công nghiệp; 5. Đề nghị công ty IDI khảo sát và tu sửa, bổ sung trồng mới bồn hoa nên trồng cây Chuỗi Ngọc xen lấn cây Hồng Lộc giữa đường 2 chiều từ cầu Bình Định đến hết đường 2 chiều của Cụm. Giao cho Ban Công an, Quân sự xã, Ban ĐCXDGT, Ban tư pháp, Ban chỉ huy thôn Bình Định thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hộ thực hiện các nội dung trên, nếu có gì vướng mắc báo cáo UBND xã qua văn phòng UBND xã để có hướng xử lý kịp thời. Trên đây là nội dung kết luận tại buổi làm việc của Lãnh đạo UBND xã với các Doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh tại Cụm TTCN, để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt tại Cụm TTCN nhằm tạo hành lang an toàn giao thông, đi lại thuận lợi, vì môi trường xanh, sạch, đẹp rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, đồng tình của các Doang nghiệp, các hộ sản xuất tại Cụm TTCN xã để thực hiện các nội dung trên./. Nơi nhận: - TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; - Trưởng các Ban, ngành đoàn thể; - Công ty IDI; - Ban quản lý Cụm TTCN xã; - HH Làng nghề Mộc; - Đ/c Bí thư CB, Thôn trưởng thôn Bình Định; - Truyền thanh xã TB; - Lưu VP HĐND – UBND xã. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Đình Sỹ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
     Bình chọn
    Thống kê: 95.019
    Online: 57