ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

BCĐ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

Số: 19/CV-NTM

“V/v chỉ đạo các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, đánh giá của tinh ngày 20.10.2020”

                   

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 02 tháng  10 năm 2020

 

Kính gửi: Các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn, Công đoàn xã, trưởng các đoàn thể, các đồng chí phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế, ban phát triển các thôn.

                

          Thưc hiện Công văn số 67-CV/HU ngày 01/10/2020 của Huyện ủy Đức Thọ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã sau sáp nhập, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đề nghị các tổ chức, các nhân thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Đối các đồng chí được phân công phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí, tham mưu BCĐ xã biện pháp thực hiện hoàn thành các nội dung tiêu chí sau khi được các Sở, Ngành, Phòng, Ban kiểm tra, thẩm định để hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí được phân công phụ trách.

2. Đối với công đoàn xã

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh khuôn viên trụ sở và tuyến đường từ cổng chào vào trụ sở xã đến ngõ anh Thọ.

3. Đối với các trường học, trạm y tế

Giao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trường học, trạm y tế tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh trong khuôn viên cơ quan, vệ sinh các bếp ăn tại các trường học đảm bảo an toàn vệ sinh.

4. Đối với các tổ chức đoàn thể

Các đoàn thể thực hiện thu gom rác thải, vệ sinh môi trường các tuyến đã được phân công phụ trách, hướng dẫn, giúp đỡ các họ xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn. Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đối với Hội Liên hiệp phụ nữ Giao trách nhiệm cho Hội Liên hiệp phụ nữ chỉ đạo, phối hợp với các chi hội phụ nữ tổ chức đến các hộ để vận động hộ chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp.

- Đối với Hội Nông dân: Giao trách nhiệm cho Hội Nông dân chỉ đạo, phối hợp với các chi hội nông dân tổ chức đến các hộ để vận động chỉnh trang, cải tạo vườn tạp, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đối với Họi Cựu chiến binh: Giao trách nhiệm cho Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, phối hợp với các chi hội Cựu chiến binh cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh tại khuôn viên NVH, khu thể thao thôn và các tuyến hàng rào xanh trên địa bàn thôn.

- Đối với đoàn thanh niên: Giao trách nhiệm cho Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch và tổ chức huy động đoàn viên tham gia giúp các thôn xóm lao động vệ sinh môi trường các điểm công cộng, các tuyến đường, vệ sinh khu vực sân vận động xã. 

5. Đối với các thôn xóm

Giao trách nhiệm cho đồng chí trưởng, phó Ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch các công việc cần triển khai trên địa bàn thôn để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra, thẩm định của tỉnh, huyện;  Tổ chức, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, cắt tỉa cây xanh, hàng rào xanh, cắt cỏ trên các tuyến đường, vận động các hộ không để nguyên vật liệu lấn chiếm hàng lang giao thông, không thổi bụi ra đường khi sản xuất mộc, chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với 4 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 (Thanh Đình, Đại Liên, Quang Chiêm, Bình Tân): Ngoài các nội dung trên, Ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch từng ngày làm các nội dung gì để triển khai thực hiện xây dựng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo theo quy định. Đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường, cắt cỏ hai bên các tuyến đường, cắt tỉa hàng rào xanh, vận động các hộ chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh chuồng trại đảm bảo môi trường, chỉnh trang vườn hộ, vệ sinh khu trung tâm thôn, bổ sung các thiết chế văn hóa… Thôn nào không triển khai thực hiện các nội dung trên để đoàn kiểm tra của tỉnh, huyện đánh giá chưa đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thì thôn đó chịu thiệt thòi về quyền lợi được hưởng các chính sách theo quy định. Vì vậy mong các thôn quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện tốt để được hưởng chính sách theo quy định.

6. Đối với các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn xóm

Giao cho các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các thôn xóm tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các thôn thực hiện các nội dung trên, hàng tuần có báo cáo kết quả của thôn thực hiện gửi về BCĐ xã chậm nhất vào sáng thứ 5 hàng tuần để BCĐ xã kịp thời tổng hợp báo cáo tỉnh, huyện (gửi đồng chí Phan Thị Hường – chuyên trách NTM xã). Đồng chí nào không báo cáo xem như thôn đó không triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm với BCĐ nông thôn mới xã.

Vậy BCĐ xây dựng nông thôn mới xã đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nội dung trên và hoàn thành trước ngày 15/10/2020. Nếu cơ quan, tổ chức, cá nhân nào không thực hiện, để rớt tiêu chí thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước BCĐ xây dựng nông thôn mới huyện, BCĐ xây dựng nông thôn mới xã./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu BCĐ NTM xã.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Tiến Đạt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 55.184
    Online: 37