UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

 

 
 
 

 

 

Số: 45/QĐ/ UBND

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

            Thanh Bình Thịnh ngày 25   tháng  3 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Thanh Bình Thịnh.

 

 
 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

 

          Căn cứ Luật luật tổ chức chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015;

          Căn cứ luật Công nghệ thông tin 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước;

          Căn cứ Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử Internet;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi chung là cổng thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định 05/QĐ- UBND của UBND tỉnh ngày 7/2/2017 về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020, thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.

          Căn cứ Công văn số 180/CV- STTTT của Sở thông tin truyền thông ngày 29/3/2017  Về việc hướng dẫn chi tiết Trang thông tin điện tử các xã, phường thị trấn.

          Sau khi xin ý kiến của Thường trực Đảng ủy; xét đề nghị Ban văn hóa - Thông tin, Văn phòng UBND xã,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông :Đoàn Ngọc Hường

2. Ông: Võ Khắc Thái

3. Bà: Nguyễn Thị Nhanh

- PBT-CTUBND xã.

- PBT Đảng ủy xã

- Truyền thanh cơ sở

- Trưởng ban

- Phó Trưởng ban

-Trực ban

4. Ông: Nguyễn Khắc Chiến

- Phó chủ tịch UBND xã

- Phó ban

5. Ông: Phan Đăng Dũng

6. Ông : Nguyễn Đình Thuyết

- Công chức văn hóa

- Công chức văn hóa

- Ban viên

- Ban viên

7. Ông : Võ Tuấn Anh

- Bí thư Đoàn xã

- Ban viên

8. Bà: Trần Thị Phúc

- Chủ tịch UBMTTQVN

- Ban viên

9. Ông : Nguyễn Trọng Vinh

- Công chức tư pháp

- Ban viên

10. Bà : Nguyễn Thị Thu Hà

- Chủ tịch Hội LHPN xã

- Ban viên

11. Bà: Nguyễn Thị Hiên

- Công chức văn phòng

- Ban viên

12. Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng

13: Bà: Đinh Thị Hợi

14.Ông: Phan Đình Khang

15. Ông:  Võ Tá Hoài

16. Ông : Phan Thị Sen

17. Ông  Lê Văn Tuyến

18. Ông: Đoàn Minh Cẩn

19. Ông : Đào Thị Hằng

20. Bà : Đồng Thị Hiền

- Văn phòng nội vụ

- CC LĐTBXH

- CT hội CCB

- CC ĐCXD

- CC NNMT

- Trưởng CA xã

- CT hội ND xã

- Kê toán NS

- Văn phòng Đảng ủy

- Ban viên

- Ban Viên

- Ban viên

- Ban viên

- Ban viên

- Ban Viên

- Ban viên

- Ban viên

- Ban viên

Điều 2: Ban biên tập có nhiệm vụ:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Trang Thông tin điện tử;

- Tổ chức biên tập, thu thập tài liệu, kiểm tra rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã.

- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đã ban hành, có liên quan đến chức năng nhiệm vụ địa phương nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng UBND, các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.               

  

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Phòng VH-TT;

- Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

-Các cơ quan,  đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VH.

                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                    Đoàn Ngọc Hường

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

 

 
 
 

 

 

Số:  46 /QĐ/ UBND

          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

               Thanh Bình Thịnh, ngày 25 tháng3  năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điên tử xã Thanh Bình Thịnh

 

 
 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH BÌNH THỊNH

 

          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 2694/QĐ - UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh về Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá Cổng/Trang thông tin điện tử (gọi chung là cổng thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh.

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định 05/ QĐ- UBND của UBND tỉnh ngày 7/2/2017 về việc ban hành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020, thực hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.

          Căn cứ Công văn số 180/CV- STTTT của Sở thông tin truyền thông ngày 29/3/2017 về việc hướng dẫn chi tiết Trang thông tin điện tử các xã, phường thị trấn.

          Căn cứ Quyết định số 84   /QĐ-UBND ngày  10  / 12 /2020 của UBND Xã Thanh Bình Thịnh  về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Xã Thanh Bình Thịnh.

          Theo đề nghị của Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử xã Thanh Bình Thịnh

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Văn phòng, các Ban ngành của UBND xã; cán bộ, công chức xã  và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Phòng VH-TT;

- Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

-Các cơ quan,  đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

 

 
 
 

 

 

Số:   38/QC/ UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

         Thanh Bình Thịnh, ngày 26  tháng  3 năm 2022

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Trang thông tin điện tử xã Thanh Bình Thịnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND, ngày     /    /2022 của UBND xã Thanh Bình Thịnh

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung và việc tổ chức quản lý Trang thông tin điện tử của Xã Thanh Bình Thịnh (gọi tắt là Trang TTĐT).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Ban biên tập Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Ban biên tập), các Ban, Ngành trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức của Xã Thanh Bình Thịnh.

Điều 3. vị trí, chức năng

Trang thông tin điện tử Xã Thanh Bình Thịnh là nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức, có thẩm quyền và công khai trên mạng Internet của UBND Xã.

Trang TTĐT Xã hoạt động trên internet theo loại hình báo điện tử, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng internet và các quy định pháp luật khác liên quan nhằm góp phần thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Nông thôn mới tại Xã, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN Xã Thanh Bình Thịnh và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, các trường học trên địa bàn; Thông qua Trang TTĐT, thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến mọi người dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thông tin kịp thời đến người dân về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, sản xuất,trên địa bàn Xã Thanh Bình Thịnh. Quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, thương hiệu một số sản phẩm chủ lực, đặc sản nổi tiếng của địa phương và nâng cao vị thế của Xã trong và ngoài tỉnh.

Điều 4. Mục đích, địa chỉ của Trang thông tin điện tử

1. Mục đích của Trang thông tin điện tử:

- Việc thiết lập Trang TTĐT nhằm từng bước hình thành một kho dữ liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước, phục vụ hoạt động của Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các tổ chức, đoàn thể thuộc Xã Thanh Bình Thịnh cũng như nhu cầu về thông tin và trao đổi thông tin của các tổ chức, cá dân về lĩnh vực quản lý nhà nước của Xã;

- Cung cấp các thông tin, hoạt động của đơn vị; chia sẻ thông tin chung giữa Xã với các tổ chức, cá nhân theo các quy định có liên quan; giới thiệu các văn bản pháp luật và các quy định có liên quan.

2.Tên miền sử dụng của Trang Thông tin điện tử Xã Thanh Bình Thịnh Đuctho.hatinh.gov.vn.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điều 5. Quản lý Trang thông tin điện tử

1. Trang TTĐT hoạt động dưới sự quản lý của Ban biên tập:

-  Ban biên tập là bộ phận nghiệp vụ có chức năng xây dựng, giám sát nội dung thông tin được cập nhật nhằm đảm bảo Trang TTĐT hoạt động có chất lượng, thường xuyên, hợp pháp, cụ thể như sau:

- Tổ chức khai thác thông tin từ các nguồn trong hoạt động thường xuyên của Xã Đức Lạng cũng như phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để lấy thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả nhằm phục vụ tin tức được cập nhật thường xuyên lên Trang TTĐT làm phong phú thêm hoạt động của Trang TTĐT đảm bảo cho Trang TTĐT hoạt động theo đúng mục tiêu đề ra.

- Chủ động biên tập, kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các  nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Trang TTĐT của Xã.

- Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, HĐND, UBND Xã và trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Trang TTĐT của Xã.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban biên tập: Ban biên tập gồm 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban và các thành viên. Việc tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập quyết định.

3. Việc đăng tải, trích dẫn, sử dụng lại thông tin trên Trang TTĐT phải ghi rõ thông tin về tác giả, nguồn của thông tin.

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban biên tập

1. Trưởng Ban biên tập: Là người đứng đầu quản lý toàn diện hoạt động của Ban; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, HĐND, UBND Xã về toàn bộ hoạt động của Ban.

2. Phó Trưởng Ban biên tập: Là người giúp việc cho Trưởng Ban biên tập; Chịu trách nhiệm trước Trưởng BBT về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Các thành viên Ban biên tập:

- Tham gia ý kiến xây dựng hoạt động của Trang TTĐT theo hướng ngày càng sinh động, chất lượng và phản ánh kịp thời các hoạt động quản lý nhà nước của đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình vận hành của Trang TTĐT và kịp thời tham mưu xử lý các lỗi kỹ thuật (nếu có).

- Các thành viên Ban biên tập đóng vai trò nòng cốt trong việc tăng cường cập nhật tin, bài và được phân cấp biên tập, xác thực tin, bài. Tham gia ý kiến xây dựng hoạt động của Ban và Trang TTĐT.

Điều 7. Trách nhiện của các ban, ngành đoàn thể :

       - Phối hợp và cung cấp các hoạt động, tư liệu của ngành, đoàn thể mình với ban biên tập trang TTĐT để cập nhật các hoạt động kịp thời trên trang TTĐT xã.

Điều 8. Quy trình biên tập thông tin trên Trang TTĐT: Gồm 3 bước

Bước 1: Nhập mới thông tin: Thành viên của Ban biên tập, các cán bộ, công chức của xã đều có chức năng này. Tin được biên tập mới hoặc đăng theo các nguồn tin khác phải ghi rõ trích dẫn nguồn tin.

Bước 2: Xác thực thông tin thuộc trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó trưởng Ban và Thành viên Ban biên tập hoặc cán bộ được ủy quyền nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin để bổ sung, sửa đổi.

Bước 3: Đăng tải thông tin thuộc trách nhiệm của Trưởng Ban Biên tập, Phó Trưởng Ban Biên tập nhằm kiểm tra lại tính chính xác của thông tin lần cuối. Sau khi đăng tải thông tin sẽ được đưa lên Trang TTĐT.

Điều 9. Thời gian cập nhật tin 

1.Tin tức phải được cập nhật thường xuyên, liên tục: mỗi tuần phải có ít nhất hai tin, bài trên tất cả các lĩnh vực.

2. Các hoạt động thường xuyên của đơn vị, các hoạt động diễn ra trên địa bàn, hay các hoạt động phong trào của các tổ chức đoàn thể phải được cập nhật kịp thời chậm nhất 01 ngày sau khi hoạt động đó diễn ra.

Điều 10. Chế độ sinh hoạt định kỳ của Ban biên tập

Ban biên tập họp định kỳ hàng quý. Nội dung gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban; Thảo luận các nội dung liên quan chuyên môn, nghiệp vụ; Tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng Trang TTĐT; Công bố kết quả thống kê tin, bài hàng tháng của cán bộ, công chức.

Họp phiên cuối năm. Nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm, thảo luận thông qua phương hướng công tác năm tới; đề nghị xét biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân gắn với tổng kết công tác hoạt động của UBND Xã.

Ngoài những sinh hoạt định kỳ nêu trên, căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các cuộc họp đột xuất nhằm giải quyết kịp thời công việc theo yêu cầu.

Điều 11. Kinh phí hoạt động.

- Kinh phí hoạt động trang TTĐT và ban biên tập được HĐND-UBND cân đối từ nguồn NS địa phương hàng năm đảm bảo cho trang TTĐT hoạt động có hiệu quả.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trưởng, phó Ban biên tập có trách nhiệm phổ biến quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế đối với từng thành viên của Ban Biên tập, đến toàn thể cán bộ, công chức của Xã; Định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế này báo cáo UBND Xã.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới, khó khăn hoặc không còn phù hợp thì báo cáo Ban biên tập để tổng hợp, đề xuất Chủ tịch UBND Xã  chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.

             

                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                                        CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                        Đoàn Ngọc Hường

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.095
  Online: 39