UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

                                     

Số:  28 /UBND-ĐCXD

V/v triển khai phát quang hành lang

an toàn lưới điện, chỉnh trang đường

 dây sau công tơ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 23 tháng  02  năm 2023

 

 

                   Kính gửi:     - Các đồng chí trưởng ban phát triển các thôn;

                                      - Các đồng chí thôn trưởng các thôn.

 

Thực hiện Văn bản số 06/BCĐ-NTM ngày 08/02/2023 của Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới năm 2023;

Căn cứ công văn số 328/UBND-KTHT, ngày 22 tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Đức Thọ về việc triển khai phát quang hành lang an toàn lưới điện, chỉnh trang đường dây sau công tơ.

Để phục vụ Đoàn thẩm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí điện của sở công thương vào chiều thứ 7 ngày 25/02/2023, UBND xã yêu cầu các đơn vị thôn xóm thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức phát quang hành lang các tuyến đường dây vẫn đang còn tồn tại các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo theo đúng quy định (chặt bỏ những cây, cành cây trong và ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn(≥0,5m)).

- Rà soát, yêu cầu các hộ dân nâng cấp, thay thế đường dây sau công tơ chưa đảm bảo (đối với dây trần, dây có tiết diện nhỏ <2.5mm) dây dẫn đã hư hỏng gây mất an toàn; bổ sung cột chống đỡ đối với đường dây có độ võng lớn, dây nằm trên mái nhà, vượt đường thấp; cột không đảm bảo an toàn đường kính ngọn < 8cm, thay thế cột chống đỡ đối với cột tre, gỗ thấp đã mục nát). Dây sau công tơ khách hàng không vượt đường khoảng cách tối thiểu ≥3.5m, vượt đường xóm tối thiểu ≥ 5m).

- Thực hiện chỉnh trang bó gọn dây bùng nhùng (dây thông tin, dây điện lực, dây chiếu sáng đèn đường...) trên các cột điện, cột viễn thông, cột đèn đường. Tháo dỡ các vị trí cột điện không sử dụng nằm trên đường giao thông.

Thời gian hoàn thành trước 11 giờ ngày 25/02/2023.

       Đây là nội dung quan trọng để hoàn thiện tiêu chí điện, đề nghị các đơn vị thôn xóm quan tâm thực hiện kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Đình Sỹ

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.991
  Online: 54