1. Họ và tên: ĐỒNG THANH CHỨC

-  Chức vụ hiện nay : Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND  xã 

- Ngày, tháng, năm sinh:   05/01/1973            Giới tính: Nam              

-  Quê quán: xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giáo dục phổ thông :      12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học                          

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 05/03/1984

- Điện thoại: 0904230680

2. Họ và tên: TRẦN THỊ THU HIỀN

-  Chức vụ hiện nay : Phó Bí thư Đảng ủy xã

- Ngày, tháng, năm sinh:  31/08/1988       Giới tính: Nữ          

-  Quê quán: xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giáo dục phổ thông :      12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học                           

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 15/11/2014

- Điện thoại: 0989655904

3. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thơ

-  Chức vụ hiện nay : Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

- Ngày, tháng, năm sinh:   14/11/1963           Giới tính: Nam

-  Quê quán: xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giáo dục phổ thông :      10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học                     

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 15/03/1989

- Điện thoại: 02393502300

4. Họ và tên: ĐINH THỊ HIỀN

-  Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch HĐND xã 

- Ngày, tháng, năm sinh:   31/08/1962       Giới tính: NỮ    

-  Quê quán: xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh.

- Giáo dục phổ thông :      10/10

- Chuyên môn, nghiệp vụ:  Trung cấp                    

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 08/06/1984

- Điện thoại: 0912253469

 

5. Họ và tên: ĐẬU THANH TỊNH

-  Chức vụ hiện nay :  Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021

- Ngày, tháng, năm sinh:                

-  Quê quán: Xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

- Giáo dục phổ thông :      12/12

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học                          

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 

- Điện thoại: 0935665050

6. Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGUYỆT

-  Chức vụ hiện nay : Đảng ủy viên - Chủ tịch UBMTTQ xã 

- Ngày, tháng, năm sinh:                

-  Quê quán: Xã Tùng Châu - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh

- Giáo dục phổ thông :   

- Chuyên môn, nghiệp vụ:                           

- Lý luận chính trị:  Trung cấp

- Ngày vào Đảng: 

- Điện thoại: 0977298917

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
9 người đã bình chọn
Thống kê: 131.817
Online: 110