ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÙNG CHÂU

 

 
 
 

 

 

Số: 255 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tùng Châu, ngày 17 tháng  7  năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(27/7/1947 - 27/7/2023)

 

Thực hiện Kế hoạch số 276/KH-UBND ngày 07/7/2023 của Ủy ban nhân huyện Đức Thọ. Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ như sau:

 1.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền sâu rộng, tổ chức thực hiện đồng bộ chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

2. Yêu cầu:

Các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

 1. Hoạt động tuyên truyền

a) Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nêu cao ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của các cá nhân và gia đình chính sách; giáo dục lòng biết ơn sâu sắc của mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền về các tấm gương thương binh chấp hành tốt các chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có ý thức vươn lên trong cuộc sống với tinh thần “tàn nhưng không phế”, làm kinh tế giỏi, có nhiều đóng góp cho gia đình và xã hội; Nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

b) Tổ chức treo khẩu hiệu, pa nô áp phích, băng rôn của xã và các thôn tuyên truyền chủ đề kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại các điểm trung tâm.

2. Tổ chức các hoạt động

- Tổng dọn vệ sinh tại 2 nhà bia (Hội CCB và Đoàn thanh niên đã tổ chức thực hiện)

- Dâng hoa, dâng hương tại 2 Đài tưởng niệm ghi tên liệt sĩ xã; kính mời TT Đảng ủy, HĐND-UBND, các ban ngành đoàn thể tham gia (dự kiến ngày 26/7/2023).

- Phối hợp với bưu điện xã tổ chức thực hiện trao quà Trung ương, quà UBND tỉnh, quà của xã cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 25/7/2023.

- Chỉ đạo các thôn tổ chức trao, tặng quà và tiền của cấp trên tới các đối tượng chính sách, thắp hương tại bàn thờ các anh hùng liệt sỹ; kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( trao quà ngay sau khi nhận từ xã về, tổ chức kỷ niệm vào ngày 27/7/2023).

- Giải quyết và thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ vào ngày 27/7/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban văn hóa xã phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa; Tuyên truyền về kế hoạch thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Tài chính - Ngân sách: Trên cơ sở dự trù kinh phí hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ do CC Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện.

- Công chức VH – LĐTBXH hướng dẫn các thôn rà soát, lựa chọn các đối tượng người có công tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tổng hợp, chuẩn bị quà, lễ để các đoàn đi dâng hương, tặng quà. Phối hợp với bưu điện thực hiện trao quà tiền mặt của Trung ương và quà tiền mặt, quà hiện vật thắp hương liệt sĩ của UBND tỉnh đến các đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ đảm bảo kịp thời, đúng, đủ. Tiếp tục rà soát, xử lý các hồ sơ còn vướng mắc, tồn đọng; phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức lễ thắp nến tri ân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, cán bộ công chức chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; Đề nghị MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền vận động, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã (qua CC Lao động -TB&XH) chậm nhất ngày 28/7/2023 để tổng hợp báo cáo Phòng Lao động - TB&XH theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTBXH;                                 

- TTr: Đảng ủy, HĐND xã;                (để b/cáo)

- UB MTTQ và các đoàn thể;

- Lưu: VT, LĐ.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Thống kê: 148.012
  Online: 19