ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

 

 

Số: 15/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Thanh Bình Thịnh, ngày 05  tháng 02 năm 2021

   
     

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả của UBND xã Thanh Bình Thịnh

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

   Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTG ngày 02/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;        

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND huyện Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn huyện Đức Thọ;

Căn cứ Quyết định số: 14/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND xã Thanh Bình Thịnh;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng thống kê xã Thanh Bình Thịnh,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức Văn phòng thống kê, Văn phòng Nội vụ, Trưởng các ban ngành, đoàn thể, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã; các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Thanh Bình Thịnh chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3 (t/h);                                                                                   CHỦ TỊCH

- UBND huyện Đức Thọ;                                                                           

- BTV Đảng ủy, HĐND;

- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã;          

- Lưu: VT, VP.                                                                                       Đoàn Ngọc Hường                                               

                                                                                           

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

NỘI QUY LÀM VIỆC

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã Thanh Bình Thịnh

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-UBND ngày  05 tháng  02 năm 2021

của Ủy ban nhân dân xã Thanh Bình Thịnh)

 

Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã; các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Thanh Bình Thịnh có trách nhiệm thực hiện các quy định sau:

I. Thời gian:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), cụ thể như sau:

1. Thời gian làm việc:

Mùa Đông:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 – 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 – 17 giờ 30

Mùa Hè:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 – 11 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 – 17 giờ 30

 

2. Thời gian tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả:

- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 - 10 giờ 30

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30

 (Trừ các ngày giao ban vào sáng thứ 2 hàng tuần,chào cờ,giao ban hàng tháng,  giao ban Nông thôn mới, họp chi bộ và các cuộc họp đột xuất khác)

II. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã có trách nhiệm:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc theo quy định, chỉ tiếp tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, giải quyết thủ tục hành chính tại phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Thanh Bình Thịnh.

2. Nắm vững những quy định về thủ tục hành chính và thời gian giải quyết thủ tục thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Nhiệt tình hướng dẫn, giải thích giúp các tổ chức và cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các nội dung vướng mắc khác thuộc phạm vi quyền hạn của mình.

3. Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo quy định. Không nhận hồ sơ chưa đủ hoặc không đúng thẩm quyền. Giải quyết công việc theo trình tự, căn cứ vào thứ tự tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

4. Tác phong ăn mặc lịch sự (mặc đồng phục theo quy định), phải đeo thẻ cán bộ công chức, có thái độ giao tiếp đúng mực, ứng xử có văn hóa, không gây phiền hà, sách nhiễu, gây khó khăn hoặc tiêu cực trong giải quyết công việc với các tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. Tổ chức, cá nhân có các quyền và nghĩa vụ:

1. Được yêu cầu hướng dẫn, giải thích về việc chuẩn bị hoàn tất hồ sơ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

2. Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết công việc phải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã đầy đủ theo quy định. Không được nộp hồ sơ trực tiếp cho các cán bộ, công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã.

3. Khi đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy tờ tùy thân.

4. Khi đến liên hệ giải quyết công việc, tác phong ăn mặc lịch sự, giữ vệ sinh chung, không gây mất trật tự, không có nồng độ cồn và các chất kích thích khác, chấp hành sự hướng dẫn của cán bộ, công chức.

5. Nộp đủ phí, lệ phí đối với lĩnh vực đã thực hiện theo quy định.

6. Khi thấy có những vấn đề cần góp ý, có thể góp ý trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, Văn phòng UBND xã hoặc lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã thông qua hòm thư góp ý đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc thông qua số điện thoại đường dây nóng./.

                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.989
  Online: 39