ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC THỌ
ĐẢNG ỦY XÃ THANH BÌNH THỊNH

*
Số 91 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thanh Bình Thịnh, ngày 26 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ XDNTM
Xã NTM kiểu mẫu, Thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu

- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Nguyên tắc Tổ chức của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã
nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Kết luận Hội nghị giao ban NTM tại xã ngày 13 tháng 9 năm 2023.
Ban chỉ đạo XD NTM xã thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức
thuộc quyền, quản lý thực hiện nhiệm vụ XD NTM, xã NTM kiểu mẫu, thôn đạt khu
dân cư NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2023-2025.
1- Đồng chí Nguyễn Tiến Đạt – BT Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo XDNTM
chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cán bộ, công chức
chuyên môn căn cứ nội dung thực hiện 20/20 tiêu chí theo các quyết định số 36; 38;
39, của UBND Tỉnh giai đoạn 2022-2025 để xây dựng khung kế hoạch đạt các tiêu chí
bền vững,xã NTM kiểu mẫu,thôn NTM kiểu mẫu.
2- Đồng chí Võ Khắc Thái – PBT Thường trực Đảng ủy – CN- UBKT Đảng ủy
phó Ban chỉ đạo XDNTM chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát,
bám sát các nhiệm vụ xây dựng NTM, kết luận tại các hội nghị giao ban và họp BCH
Đảng bộ xã, trực tiếp tham gia giao ban với các thôn xóm theo sự phân công của đồng
chí Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo.
3- Đồng chí Đoàn Ngọc Hường – PBT Đảng ủy – CT -UBND xã, Trưởng ban
quản lý XD- NTM xã, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đồng chí phó chủ tịch, công chức
chuyên môn, xây dựng kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, phục vụ nhiệm vụ XDNTM
thẩm định vật tư, vật liệu, xây dựng các công trình theo thẩm quyền, đảm bảo đúng
các quy định của nhà nước, văn bản của cấp trên về lĩnh vực, xây dựng, trồng cây
xanh, hàng rào xanh, mương thoát thải, hố xử lý nước thải, hố ủ rác hữu cơ (các công
trình xã chủ đầu tư).
Trực tiếp tham gia giao ban ở các thôn theo sự phân công của đồng chí Bí thư
Đảng ủy.

2
4- Phân công các đồng chí Đảng ủy viên làm tổ trưởng,các đồng chí cán
bộ,cống chức xã, trực tiếp, chỉ đạo xây dựng NTM ở các đơn vị thôn xóm v; tổ phó là
đồng chí Bí thư các chi bộ nông thôn và Trưởng thôn các đơn vị.
Tổ 1: Thôn Đồng Cần:
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Đinh Văn Trường Đảng UV – BTCB - Trạm trưởng Trạm

Y Tế

Tổ trưởng
2 Đ/c Hoàng Ngọc Luận BTCB – Thôn trưởng thôn Đồng Cần Tổ phó
3 Đ/c Phan Đình Khang CT HCCB xã Thành viên
4 Đ/c Đồng Thị Hiền VP Đảng ủy xã Thành viên
5 Đ/c Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó,các tổ chức đoàn thể( PN –ND-
ĐTN-CCB-NCT) CA viên, Thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 2: Thôn Gia Thịnh
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Võ Tuấn Anh Đảng UV – BT Đoàn TN xã Tổ trưởng
2 Đ/c Bùi Huy Liên BTCB – TB CTMT thôn Gia Thịnh Tổ phó
3 Đ/c Trần Thị Hồng Nhi Thôn trưởng thôn Gia Thịnh Tổ phó
4 Đ/c Phạm Xuân Hà CC Địa chính xây dựng Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Thị Minh Lương CT Hội chữ thập Đỏ Thành viên
6 Đ/c Nguyễn Thị Thuyên VP Đảng ủy Thành viên
7 Đ/c Nguyễn Thị Nhanh Truyền thanh xã Thành viên
8
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó,các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT) CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 3: Thôn Quang Chiêm
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Đoàn Xuân Phúc Đảng UV- GĐ HTX NN Quang Trung Tổ trưởng
2 Đ/c Đoàn Xuân Hiển BTCB – TBCT MT Tổ phó
3 Đ/c Đinh Thị Phượng Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Đinh Thị Hợi CC LĐTBXH Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Đình Thuyết CC VHXH Thành viên
6 Các, đồng chí Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT) CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

3

Tổ 4: Thôn Quang Tiến
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/C Trần Thị Phúc
Đ/C Lê Văn Huỳnh

UVBTV- CTMTTQ xã (lãnh đạo tổ)
Bí thư chi bộ - TBCTMT thôn (Tổ
trưởng)

2 Đ/c Đặng Xuân Hùng Thôn trưởng Tổ phó
3 Đ/c Đoàn Thị Thêm CC NN MT Thành viên
4 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó( PN –ND-ĐTN-CCB-
NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn. Thành viên
Tổ 5: Thôn Bình Định
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Nguyễn Thị Long Đảng UV- PCT HĐND Tổ trưởng
2 Đ/c Nguyễn Đăng Tý BTCB – TBCTMT thôn Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Đăng Khoa Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Nguyễn Thủy Chung CC LĐTBXH Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Thị Phượng PBT Đoàn TN Thành viên
6 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó (PN –ND-ĐTN-CCB-
NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 6: Thôn Bình Hà
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Bùi Đình Sỹ Đảng UV- PCT UBND Tổ trưởng
2 Đ/c Phan Xuân Hoan BTCB - TBCTMT Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Thị Thu Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Lê Thị Thanh Lành CC VP TK Thành viên
5 Đ/c Đoàn Mạnh Cường CC Tư pháp hộ tịch Thành viên
6
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó,các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 7: Thôn Bình Tiến A
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Nguyễn Khắc Chiến Đảng UV- PCT UBND xã Tổ trưởng
2 Đ/c Trần Văn Tự BTCB - TBCTMT Tổ phó

4
3 Đ/c Nguyễn Thị Nga Thôn trưởng Tổ phó

4
Đ/c Võ Tá Hoài
Đ/C Phan Đăng Dũng
Đ/C Phan Thị Sen

CC Địa chính xây dựng
CC –VH
CC- NNMT

Thành viên

5
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 8: Thôn Bình Tiến B
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Nguyễn Thị Long UV BTV – PCT HĐND ,lãnh đạo tổ
2 Đ/c Phan Đăng Sơn Đảng ủy viên- BTCB - TBCTMT Tổ trưởng
3 Đ/c Nguyễn Thị Nga Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/C Nguyễn Khắc Hoàng Phó CT- Hội CCB xã Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Sen PCT MTTQ Thành viên
6 Đ/c Phan Thị Thoan PCT HLHPN Thành viên

7
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể(
PN –ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 9: Thôn Bình Tân
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Đoàn Minh Cẩn Đảng UV – CT HND Tổ trưởng
2 Đ/c Nguyễn Viết Tuân BTCB Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Viết Tiếp Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng CC VP Thống kê Thành viên
5 Đ/c Nguyễn Thị Hiên CC VP Thống kê Thành viên
6 Đ/c Phan Thị Anh Thơ PCTHND Thành viên
6
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 10: Thôn Thanh Đình
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Đinh Văn Sâm Đảng UV – CHT BCHQS Tổ trưởng

5
2 Đ/c Trần Văn Ngụ BTCB -TBCTMT Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Văn Trúc Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Đặng Quang Gia
Đ/c Phan Đức Kiên

Kế toán
Địa chính xã

Thành viên

5
Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 11: Thôn Thanh Trung
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà Đảng UV – CT HLHPN Tổ trưởng
2 Đ/c Trần Văn Phúc BTCB - TBCTMT Tổ phó
3 Đ/c Đoàn Văn Thể Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Trần Thị Hương PCT HND xã Thành viên
5 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức ,đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT) CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 12: Thôn Đại Lợi
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Đinh Tiến Dũng Đảng UV – PCT UBND Tổ trưởng
2 Đ/c Đinh Hùng Vương PCT MTTQ Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Văn Kiên Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/C Nguyễn Thị Hoa Phó CT-MTTQ xã Thành viên
5 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 13: Thôn Đại Liên
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Trần Thị Phúc UV BTV– CT MTTQ Tổ trưởng
2 Đ/c Phan Thị Thanh An BT- Chi bộ Tổ phó
3 Đ/c Phan Đình Sơn Thôn trưởng Tổ phó
4 Đ/c Nguyễn Trọng Vinh
Đ/C Nguyễn Trọng Hòa

CC Tư pháp xã
Trưởng Ban CTMT thôn

Thành viên

5 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức,đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT) CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Tổ 14: Thôn Xóm Mới

6
TT Họ tên Chức vụ Ghi chú
1 Đ/c Lê Văn Tuyến Đảng UV – Trưởng CA xã Tổ trưởng
2 Đ/c Trần Thị Hòa Bí thư CB - TBMT Tổ phó
3 Đ/c Nguyễn Văn Vinh
Đ/C Đoàn Văn Thân

Thôn trường
Chủ tịch Hội cao tuổi xã

Tổ phó
Thành viên

4 Các đồng chí, Cấp ủy chi bộ, chi hội trưởng, chi hội phó, các tổ chức đoàn thể( PN
–ND-ĐTN-CCB-NCT), CA viên, thôn đội trưởng, y tế thôn.

Thành viên

Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ ngoài trách
nhiệm tại thông báo này, các đồng chí phải chịu trách nhiệm về kết quả xây dựng bền
vững, các tiêu chí đã đạt ở các khu dân cư NTM kiểu mẫu.
Nơi nhận T/M BCH ĐẢNG BỘ
- Các Đ/C Đảng ủy viên BÍ THƯ KIÊM TBCĐ
- Trưởng ;Phó các đoàn thể ;Công chức xã
- Các Đ/C Bí Thư- Trưởng thôn, 14 đơn vị
- Lưu VP/ĐU Nguyễn Tiến Đạt


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  568 người đã bình chọn
  Thống kê: 136.952
  Online: 56