UBND XÃ TÙNG CHÂU

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  7 /HĐPHPBGDPL

V/v tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 8 năm 2020

 

Tùng Châu, ngày  30 tháng 8 năm 2020

 Kính gửi:    - Ban Văn hóa, các ban ngành đoàn thể cấp xã

  • Bí thư chi bộ, Thôn Trưởng các thôn

Thực hiện công văn số 06/HĐPBGDPL ngày 06 tháng 4 năm 2020 của UBND huyện Đức Thọ về việc thực hiện công tác PBGDPL quý II năm 20209

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC năm 2020, bảo đảm vừa giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính vừa đảm bảo giản cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 của thủ tướng chín phủ. Lập thành tích chjaof mường đại hội Đảng bộ cơ sở năm 2020.Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã đề nghị Ban văn hóa xã đài truyền thanh xã, các Ban, nghành đoàn thể cấp xã , Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh nhiệm vụ CCHC năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC theo kết hoạch đã đề ra.

2. Các văn bản liên quan đến quy định củ pháp luật như:

-  Luật dân quân tự vệ năm 2019.

- Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi năm 2019

                                   (Có tài liệu gửi kèm)

Yêu cầu các cơ quan, các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn  căn cứ hướng dẫn phổ biến trên hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép trong các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị, thôn xóm. Trọng tâm nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8  năm 2020

Giao Ban Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xã theo dõi, đôn đốc việc tuyên truyền thông tin pháp luật tháng  8/2020. Nhận được Công văn này, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể, đơn vị thôn xóm triển khai kịp thời./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- TTr Đảng ủy, HĐND ;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Lưu: HĐPHPBGDPL ;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

                           Nguyễn Ngọc Thơ

   

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 59.179
    Online: 997